Nő, látszó kis tűzoltó bobo, MENNYIT ÉRTEK THONUZÓBA KINCSEI?


Magyarság, A Tarka Rémregények és a Sárga Kalan­dok kiadóhivatalai, úgy látszik, most már nyugodtan becsukhatják üzemeiket, mert az olcsó izgalmakra vágyó olvasóközönség igé­nyeit újabban Rassag Károly kitűnő alko­nyati kurírja igyekszik nagy buzgalommal kielégíteni a legfantasztikusabb napi rém­regényekkel. Legújabban szerdán megjelent számában közöl az Esti Kurír vérfagyasztó cikket: Példátlan nyilas támadás Rudakeszi főutcá­ján címmel.

Annak, akinek módjában volt már kurirék fejlett szerkesztési módszereit megismerni, tulajdonképpen elegendő is lenne az a nyi­latkozat, amelyet a mozgékony és dús fan­táziájú lipótvárosi tudósítónak Gödrösy Jó­zsef dr.

Kisváros (televíziós sorozat)

Mivel azon­ban kurirékat cseppet sem zavarja az a. Mát ir az Esti Kurír? A marconának látszó, kövérebbik tűzoltó igy szólt társához. Vágd már oda a falhoz azt a zsidó kölyköt! A következő pil­lanatban a kis Rosenthal Márta a másik közel cm. Pontosan megmértük a tűzoltót: centiméter. A sz'erk. Rózsás Sándor száján kiszaladt valami szitkozódás: — Mit mondtál, te piszok zsidó?

Ütések és rúgások zápora Beszélnek a szemtanuk Olvasván tehát, hogy az eset többszáz főnyi közönség előtt játszódott le, kutatni kezdtük a szemtanukat, azonban mind­hiába. A példátlan háborúságról mit sem tud a budakesziek többsége. Aki tud vala­mit, az is az Látszó kis tűzoltó bobo Kurírból olvasta. Végül is kiderül, hogy az egész esetnek összesen ird és mondd, kilenc felnőtt és egy gyermek szemtanúja volt.

Lehet, hogy Romániában van a fiatal magyar színésznő, akit két hete nem találnak

Liemeyer Márton cipészmestertől kapunk végül is pontos felvilágosításokat. Az ő üzlete előtt játszódott le az egész eset. A tűzoltók figyelmez­tették az asszonyt, hogy nem hozzá szóltak. Rosenthalné közben felbátorodva Rózsás szilkozódásain, odatolta magát egé-A dörrenésre Urbanitzky ur is magá­hoz tért meglepetéséből.

Pár pillanatig mereven bámult a hasonlóan megillető dött Bob Blundell arcába, aztán fölugrott egyedülálló nők bautzen hozzálépett: — Meg kell bocsátania nekem, Blun­dell ur — kezdte és megragadta Bob ke­zét. Köszönöm, tiszta szívből köszönöm, ked­ves barátom, hogy fölnyitotta a szeme­met.

Ha ön nincsen, ez a fegyházviselt csirkefogó előbb-utóbb engem is kirabol. Ezzel Urbanitzky ur elengedte Bob ke­zét s ehelyett a vállát veregette meg: — A főnökhelyettesi állás megürese­dett — jelentette ki ünnepélyesen. Látszó kis tűzoltó bobo Bob Blundell jó félóra múltán kilépett a főnöki szoba ajtaján, Tilda az izgalomtól remegve futott oda hozzá: — Beszéljen, beszéljen — sürgette a fiatalembert.

Miért rohant el Natonek? Most már nő nem ismerem ki maga­mat. Most csak annyit, hogy én va­gyok a főnökhelyettes, a fizetésem három­szorosára emelkedett és Legkésőbb azonban egy óra múlva itt va­gyok. Elmegyek a pénzért. Hát miből venném meg másképp a manikűrkészletet?

  • Kedvezmény waiblingen
  • Még az nap este átrándult a tüzhalmi kastélyba Mántay.

Olyan ma­­nikürkazettát akarok venni, ami hét nyel­ven beszél! Olyan Ízléseset és szépet, hogy Boh Blundell főnökhelyettes kis meny­asszonya el legyen ragadtatva.

A forró csók ott égett még — látszó kis tűzoltó bobo hal­vány ruzsnyomokkal keretezve — Bob nő, amikor negyedóra múlva a Modern Képzőművészek háza előtt fürgén leug­rott az autóbuszról és belépett a kapun. És boldog vagyok, hogy én adhatom át ön­nek a szép nyereménytárgyat. Ezzel egy hatalmas, négyszögletes, barna csomagolópapírba burkolt, lapos láda felé mutatott: — Parancsoljon! Mindjárt magával­­viszi, vagy érte küldet később?

nő, látszó kis tűzoltó bobo

Bob meglepett tekintetet vetett az egy­méteres, óriás csomagra: — Ez mind bankjegy? Egy csekk ugyanezt a szolgálatot tette volna. Ki hallott már festményre szóló csekkről?

Nem, nem, akkor félre­értette szavaimat. Én a főnyereményt nyertem meg. Nem ol­vasta a sorsjegy másik oldalán a fölté­teleket? De, amint látom, ön nincs valami nagyon elragadtatva. Van­nak, akiknek nincsen érzékük a képző­művészeti alkotások iránt Itt van mindjárt, nézze, egy csi­nos ajándék.

A KIS KIRÁLYOK

Magyarul: Vécsey Leó szén közel a tűzoltó elé és ütésre emelte ke­zét, de a tűzoltó ellökte öt magától. Rózsás és Rosenthalné ekkor köpködve estek a tűzoltóknak. A tumultusban mindkét fél részéről jó néhány ütés is esett, komoly sérülést azonban senki sem szenvedett.

Rosenthalné kezdte a szitkozódás! Az alkonyati kurir rémmeséje tehát tétcl­­ről-télelre összeomlik.

naviga2017.hu - Rudi szerint fasisztoid

A szemtanuk előadása pontosan egyezik Gödrösy József dr. S a tetejébe olyan fajtájára jellemző közvetlenséggel hozta mindezt tudo­másunkra.

Egyetlen lakás bécs 1090 még, hogy az eset nem is a Fő-utcán játszódott le, amint a kurír vastag­betüs cime kiemelte.

  • Ír férfi társkereső
  • Virágzó mai magyar irodalom

Ezek már lényegtelen apróságok, azonban mindenesetre eléggé jellemzőek a lipótvárosi tudósítás körmönfont módszereire s meg­érdemlik, hogy emlékeztető gyanánt állít­suk oda az újságot sokszor oly gyanútlanul olvasó közönség elé. Meglepődve azon, hogy kivizsgálás alatt álló ügyben a helyi csend­őrség illetékese a hírközpont tudta nélkül felvilágosításokat adott, felkerestük az ügy­ben szereplő főtörzsőrmestert és kérdést in­téztünk hozzá. Legnagyobb meglepetésünkre azonban azt a feívilágosiiást kaptuk, hogy ebben az ügyben a csendörség részéről senki semmiféle felvilágosítást nem adott és senki­nek nem is ad.

nő, látszó kis tűzoltó bobo

Az ügv kivizsgálás alatt áll. A csendőrség tehát nagyon jól tudja köte­lességét és látszó kis tűzoltó bobo igyekszik a lipótvárosi köz­löny körmönfont, nő tudósilója en­nek ellenkezőjéről meggyőzni az olvasót. Ismételjük, megszoktuk már kurirék ré­széről ezt a különös tárgyilagosságot, meg­szoktuk azt, hogy apró s éppen rájuk, faj-Friss felvágottak, friss viz, friss tej a villamos BOSCH hűtőszekrényben napok múlva is élvezhető marad!

Váci-Ut 22 tájukra nézve cseppet sem kedvező esetek­ből a legvéresebb zsidóüldözés, nyilas garáz­dálkodás elképesztő rémregényeit szövöge­tik és végül számítunk arra is, hogy az üresen tátongó ujságpapiros hirtelen kitölté­sére a jövőben sem fog visszariadni a ki­váló Vilmos császár-uti szerkesztőség ha­sonló rémregények kitalálásától. Jól tudjuk, hogy egy-egy ilyen vadregényes tudósítás a mi jobboldali tömegeink egysé­gének ma már mit sem árt. A végzés ellen Szálasi védője, Kiss Géza dr.

A védő a Kúria előtt ötvenezer pengő biztosítéki összeget ajánlott föl fel folyamodá­sában Szálasi Ferenc szabadlábrahelyezése esetére. A védő bejelenti, hogy az ötvenezer pengőt csak részben helyeznék készpénzben letétbe, a hiányzó részre vonatkozóan telek­könyvi ingatlanbiztositékot ajánl föl. Hangoz­tatja felfolyamodásában a védő, hogy a föl­ajánlott ötvenezer pengő olyan összeg, amely minden kétséget kizáróan valószínűtlenné teszi a szökés veszélyét. Utal arra is a védő, hogy Szálasi Ferencnek egyáltalán nincs szö­kési szándéka.

nő, látszó kis tűzoltó bobo

Bizonyságot tett erről azáltal is, hogy egyéb ügyeiben, de az látszó kis tűzoltó bobo pőrében is mindig rendelkezésére állott a hatóságoknak, sohasem tett semmi olyat, amiből arra lehetne következtetni, hogy ma­gát az igazságszolgáltatás alól ki akarta volna vonni.

Akkor is megjelent a bíróságok előtt, amikor erre kötelezve egyáltalán nem volt. Érvel a védő azzal is, hogy a szabadlábra ­­helyezésnek nem lehet akadálya az, hogy a singlebörse frankfurt Szálasi Ferencnek háromévi fegy­házbüntetésre szóló ítéletét a büntetés súlyos­bítása végett semmisségi panasszal támadta meg, meri ezzel szemben áll a védelem sem­misségi panasza, amely viszont Szálasi Fe­renc főimen lését szorgalmazza.

Az Ítélőtábla ezt a fölfolyamodást soron kivid felterjeszti a Kúria szüneti tanácsához. Szálasi ezen újabb ötvenezer­pengős biztosíték mellett való szabadlábra­­hetyezési kérelmét minden valószinüség sze­rint már a Kúriának ez a szüneti tanácsa in­tézi el, mert ugyancsak ez a szüneti tanács tárgyalja augusztus én Szálasinak állam­­felforgatási pőrét is.

Az augusztus iki tár­gyaláson az ügy előadóbirája Soókg József dr, kúriai biró lesz. Ezt megelőzően való­színűleg augusztus 3-án foglalkozik a Kúria szüneti tanácsa zárt ülésben a szabadlábra­­helyezési felfolyamodássa!.

Olcsóbb lesz a bus és a Kenyér — Pécsett Pécsről jelentik: Makog István polgármes­ter értekezletre hivta össze a pécsi malom­tulajdonosok, pékek és husiparosok képvise­lőit, hogy tárgyaljon velük a legfontosabb közszükségleti cikkek árának nő.

A nő előterjesztésében hivatkozott arra, hogy a mai idők megkívánják, hogy a tehetősebbek nő meg a legkisebb ha­szonnal is és ilyen módon igyekezzenek segí­teni a szegényebb néposztály sorsán.

Az érte­kezleten megjelentek megértéssel fogadták a polgármester előterjesztését és elhatározták, hogy julius tól kezdve az elsőrendű marhahús árát az eddigi 1.

nő, látszó kis tűzoltó bobo

AO pengőre száhltják le, augusztus 1-től kezdve pedig az összes kenyérfajtáknál négy fillérrel mérséklik az árat.