Apa nem akarja, hogy megfeleljen a gyermek


Pénzen, láthatáson veszekednek az elvált szülők Kapcsándi Dóra Ez az egyik alapkérdése annak a vitának, amelyet az elvált apák és anyák folytatnak. Az egyedülálló anyákat tömörítő egyesület meghatározná a tartásdíj minimum összegét, az elvált apák szerint viszont csak a hajléktalanok számát gyarapítják, ha irreális összegek kifizetésére kényszerítik őket. Az új Polgári Törvénykönyv számos ponton változtat a jelenlegi rendszeren, a fő problémákra mégsem ad megoldást.

Egyrészt mert a család a gyermek legkorábbi élményeinek forrása a legkorábbi élmények kulcsélmények lehetnekmásrészt mert a legtartósabb, végül a vérségi kapcsolatok tudatán is alapuló, folyamatos érzelmi egység.

Fontos funkciója, hogy a társadalmi követelményeket és normákat pozitív és negatív hatásokat közvetíti a gyerekhez.

Account Options

Így a családi prizmán megtörhet minden nemes társadalmi törekvés, eszme és nevelő tendencia. Ugyanígy persze a kívülről érkező károsító hatások is.

Ez a szűrő szerep különösen a gyerek erkölcsi magatartásának kialakításában jelentős. Akarva-akaratlan a saját szemléleti és cselekvési módját adja át a gyereknek, mintegy kényszeríti aszerint érezni, gondolkodni, cselekedni.

A társadalmi igények és a gyermeki megnyilvánulások közé tehát két módosító tényező ékelődik: az egyik a család, amely közvetlen és közvetett eszközeivel építi a gyermeki személyiséget, a másik maga a gyermeki személyiség, amely sajátos, egyedileg reá jellemző módon éli át a család által hozzá közvetített kinek tímár róka társkereső prediszponáltan az átöröklési anyagtól, főleg pedig a korábbi élményektől, azokra sajátosan és egyedileg reagálva — alakítja önmagát.

A jó család felerősíti a tágabb környezet pozitív, fejlesztő tendenciáit, és csökkenti vagy kiszűri a károsítókat. A diszfunkcionáló család viszont éppen ellenkezőleg hat: a negatív hatásokat erősíti fel, gyengítve a kedvezőek hatékonyságát. A gyermek személyiségformálódása és erkölcsi magatartása vonatkozásában így válik sorsformáló erővé.

A családból fakadó intenzív ártalmak kiküszöbölése vagy enyhítése a legnehezebb feladat. Kissé bizarr helyzet, hogy a gyermekvédelemnek egyik legfőbb feladata a rossz családtól és a rossz önmagától megvédeni a gyereket. A családi nevelés légkörének letéteményese az anya. Korábban a múlt század végén és a századforduló utáni két évtizedben ugyan az apát tekintették a családi nevelés központi személyének, a megváltozott társadalmi ptf társkereső patriarchális jelleg gyengülése, nők apa nem akarja a pszichológia újabb felismerései nyomán azonban egyre inkább előtérbe kerül az anya szerepe.

Kétségtelen, hogy az anya alakja és funkciója az ember lelki életébe megkülönböztetett bensőségességgel és szilárdsággal épül be.

Mind az anyai gondoskodás idején, mind pedig később, az emlékezetbe, az emlékekbe, a kedélyéletbe és a hangulatokba. Azok a gyerekek, akik ismerik vagy ismerték valaha is anyjukat, de azok is, akik soha nem ismerték, lebírhatatlan érzelmekkel gondolnak rá.

Mindez szorongáshoz vezet.

Olyannyira, hogy biológiai eredetűnek véljük néha ezt az érzést, mintegy filogenetikus eredményt, függetlenül az ontogenetikus történésektől, azaz a gyerek személyes tapasztalataitól. Az anya és a gyermeke közötti kapcsolat érzelmi viszonyulásaiktól és az ezeket is meghatározó körülményektől függ.

apa nem akarja, hogy megfeleljen a gyermek

Gyermekvédelmi szempontból igen fontos, hogy az anya milyen viszonyban van gyermekével, és viszont, a gyermek milyen módon kötődik anyjához. Kapcsolatuknak egészséges, kiegyensúlyozott volta jó prognosztikai jel még a legbonyolultabb esetekben is.

Úgy tűnik, hogy az érzelmi életében ép anya a legnehezebb körülmények ellenére is képes gyermeke mentális fejlődését biztosítani. Kettejük rossz kapcsolatában, az anya érzelmi kiegyensúlyozatlanságának, idegrendszeri vagy erkölcsi megroppanásának esetén azonban az egyébként kedvező külső körülmények között is leromlik a gyerek.

A közvélemény feltételezi, sőt naiv hittel hiszi is, hogy minden anya szereti a gyermekét. És viszont, feltételezi, hogy a gyerek szereti és tiszteli szüleit. Pedig éppen a gyermekvédelmi gyakorlatban mutatkozik meg sajnálatosan sokszor, hogy a gyerek-szülő viszony korántsem idillikus mindenkor.

Ha nem is mutatkozik meg a kapcsolatzavar nyíltan, igen sok esetben rejlenek a gyerek nevelődési zavarainak hátterében az anya-gyermek viszony rejtett és elleplezett bajai. Az anya-gyermek kapcsolat átélése a csecsemő legelső olyan élménysora, ami meghatározó lehet egész későbbi fejlődésére.

apa nem akarja, hogy megfeleljen a gyermek

A rossz minőségű kötődés súlyosan károsító hatása átívelhet a serdülőkorra, sőt a felnőttkorra is. Ezzel magyarázható, hogy azokban a gyermekvédelmi esetekben, amelyekben fejlődési vagy nevelődési károsodások mutatkoznak, mindenkor találkozunk a kötődés és a kötődőképesség időleges vagy már állandósult zavaraival.

A legnagyobb ártalom a gyerek számára, ha nem szereti őt az anyja. Ennek hátterében többnyire az anya vágyainak, reményeinek, kívánságainak meghiúsulása frusztráció áll. A gyermekével frusztrálódott anya néha képes megszeretni gyermekét. Ezért alkalmat kell apa nem akarja, hogy a gyerek legjobb képességeit hogy megfeleljen a gyermek, és ki tudja mutatni anyja iránti szeretetét.

Koragyermekkor portál - Apák szerepe a gyereknevelésben

Az ilyen helyzetben élő gyerek folyamatos irányításra szorul, az anya pedig nevelési és magatartási tanácsokra. Mindaddig, amíg helyzetük nem rendeződik. Ha frusztrálódott állapotban levő anya tartja maga mellett gyermekét, az bizony megadja az árát. A gyermeküket nem szerető anyák többnyire kíméletlenek, kegyetlenek, durvák. Jó eset, ha csak közönyösek.

Néha alig is lehet megnyugtatóan eldönteni, hogy jót tesznek-e gyermekükkel, ha maguk mellett tartják, vagy az volna jobb, hogy megfeleljen a gyermek másra — esetleg gyermekotthonra — bíznák nevelésüket. Iskoláskorra persze már eldől, hogy a gyereket maga neveli-e az anya, sőt többnyire rendeződnek a súlyosabb érzelmi konfliktusok is.

Kevésbé kiélezetten jelentkeznek, mint a csecsemő- és kisgyermekkorban. Kedvező esetben az anya megszereti gyermekét, megbarátkozik az anyaszereppel is.

Kedvezőtlen esetben azonban, néha a felszín csendes — az anyai apprehenziók tovább károsítanak. A legkedvezőtlenebb esetekben pedig nyíltan és brutálisan mutatkoznak meg az anya ellenséges érzelmei gyermekével szemben, néha indulatkitörésekben, néha kegyetlen büntetésekben. A gyermeke nevelését érzelmeiben elutasító anyára a gyermeket rábízni nem szabad. Ha az anya nem alkalmas teljesen a gyermek nevelésére, de igyekszik, hogy gyermekének használjon, akkor a legszorosabb ellenőrzéssel megkísérelhető az anya gondozói és nevelői magatartásának irányítása.

Az ellenőrzést folyamatosan a pártfogó végezze, rövid időszakonként pedig hivatásos gyermekvédelmi szakember kontrollálja.

Kisebb veszélyt jelentenek azok az anyák, akik lelki értelemben tapadnak gyermekükhöz, és nevelési hibáikat azért követik el. A házasságukban boldogtalan, személyi ambícióikban csalódott, lélekben elmagányosodott anyák szokták azt mondani: most már mindenem csak a gyerek.

apa nem akarja, hogy megfeleljen a gyermek

A más területen elszenvedett frusztráció miatt sokan akarják kárpótolni magukat gyermekükkel. Néha olyan tanújeleit adják elfogultságuknak, ami kétségessé teszi, hogy képesek-e irányítói, vezetői lenni gyermeküknek, vagy csupán saját érzelmeik szolgáivá lesznek — a hogy megfeleljen a gyermek pedig ezt szenvedi meg. Azok a gyerekek, akik a kívánatosnál szorosabb anyakötöttségben élnek, mégis jobban járnak, mint a nem szeretettek.

apa nem akarja, hogy megfeleljen a gyermek

Egyrészt nem szenvednek el brutális bántalmazásokat — tehát azt nem is adják tovább. Így nem válik belőlük szükségszerűleg kriminális személyiség. Másrészt azonban önállóságuk, magabiztosságuk vonatkozásaiban most ők a frusztrálódottak.

apa nem akarja, hogy megfeleljen a gyermek