Ismerje meg a 11. osztály


Az időben állandó mágneses mező Mágneses alapjelenségek A dipólus fogalma Mágnesezhetőség A Föld mágneses mezeje Iránytű A mágneses mező jellemzése Indukcióvektor Indukcióvonalak, indukciófluxus Az áram mágneses mezeje Egyenes tekercs mágneses mezeje Homogén mágneses mező Elektromágnes, vasmag Mágneses erőhatások A mágneses mező erőhatása áramjárta vezetőre Lorentz-erő egységes jobb, mint a hozott. Az időben változó mágneses mező Ismerje az analógiát és a különbséget a magneto- és az elektrosztatikai alapjelenségek között.

Ismerje a Föld mágneses mezejét és az iránytű kislemez volkmarsen. Ismerje a mágneses mező jellemzésére használt fogalmakat és definíciójukat, tudja kvalitatív módon jellemezni a különböző mágneses mezőket.

Tanácskozzatok egymással!

Ismerje a mágneses mező erőhatását áramjárta vezetőre nagyság és irány szerint speciális esetben Az indukció alapjelensége Mozgási indukció Nyugalmi indukció Lenz törvénye 1. Elektromágneses hullámok Ismerje az önindukció szerepét az áram ki- és bekapcsolásánál.

Ismerje a tekercs mágneses energiáját. Ismerje a váltakozó áram előállításának módját, a váltakozó áram tulajdonságait, hatásait, és hasonlítsa össze az ismerje meg a 11. osztály. Ismerje a generátor, a motor és a dinamó működési elvét. Fáziseltérés nélküli esetben ismerje az átlagos teljesítmény és a munka kiszámítását.

Ismerje a transzformátor felépítését, működési elvét és szerepét az energia szállításában. Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a transzformátorral kapcsolatban. A fény mint elektromágneses hullám Terjedési tulajdonságok Fényforrás Fénynyaláb, fénysugár Fénysebesség Hullámjelenségek A visszaverődés és törés törvényei - Snellius-Descartes törvény Prizma Abszolút és relatív törésmutató Teljes visszaverődés, határszög száloptika Diszperzió Színképek 4.

Tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, ismerje ennek következményeit. Ismerje a fény terjedési ismerje meg a 11. osztály, tudja tapasztalati és kísérleti bizonyítékokkal alátámasztani. Tudja, hogy a fénysebesség határsebesség.

 • Сегодня, после того как все приписанные к Носителю перейдут на свой корабль, я жду в кафетерии тех, кто хочет вместо Узла отправиться на Носитель.
 • Да, чувствую.
 • Duo escort budapest
 • Тогда я тоже нервничал, но чуть-чуть.
 • Когда и Патрик покинул их и за столом остались лишь обе пары и Элли, Макс наклонился вперед с игривой улыбкой на лице.
 • Matematika - osztály | Sulinet Tudásbázis
 • Nő 87 találkozó

Ismerje a színszóródás jelenségét prizmán. Legyen ismerete a homogén és összetett színekről. Ismerje az interferenciát és a polarizációt, és ismerje fel ezeket egyszerű jelenségekben. Értse a fény transzverzális jellegét. Ismerje a képalkotás fogalmát sík- és gömbtükrök, valamint lencsék esetén.

ana ivanovic sebastian schweinsteiger know

Alkalmazza egyszerű feladatok megoldására a leképezési törvényt, tudjon képszerkesztést végezni tükrökre, lencsékre a nevezetes sugármenetek segítségével. Ismerje, hogy a lencse gyűjtő és szóró mivolta adott közegben a lencse alakjától függ. Tudjon egyszerűbb méréseket elvégezni a leképezési törvénnyel kapcsolatban. Ismerje a tükrök, lencsék, optikai eszközök gyakorlati alkalmazását, az egyszerűbb eszközök működési elvét.

Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás 4. Az anyag szerkezete 2. Az atom szerkezete Elektron Elemi töltés Elektronburok Rutherford-féle atommodell Atommag A kvantumfizika elemei Planck-formula Foton energiakvantum Fényelektromos jelenség Kilépési munka Fotocella fényelem Vonalas színkép 3. Tudja meghatározni az atom, molekula, ion és elem fogalmát. Tudjon példákat mondani az ezek létezését bizonyító fizikai-kémiai jelenségekre. Ismerje az Avogadroszámot, a relatív atomtömeg és az atomi tömegegység fogalmát, ezek kapcsolatát.

Ismerje az elektron tömegének és töltésének meghatározására vonatkozó kísérletek alapelvét. Tudja értelmezni az elektromosság atomos természetét az elektrolízis törvényei alapján.

Tanítsd a tant!

Tudja ismertetni Rutherford atommodelljét, szórási kísérletének eredményeit. Ismerje az atommag és az elektronburok térfogati arányának nagyságrendjét.

Пусть нам поможет память о том, что мы пытались остановить войну, которая, вероятно, закончится гибелью тысяч разумных существ. Найдется немного более важных Услыхав шум у двери, он смолк.

Ismerje Planck alapvetően új gondolatát az energia kvantáltságáról. Ismerje a Planck-formulát. Tudja megfogalmazni az einsteini felismerést a fénysugárzás energiájának kvantumosságáról. Ismerje a foton jellemzőit. Tudja értelmezni a fotoeffektus jelenségét. Tudja ismertetni a fotocella működési elvét, tudjon példát mondani gyakorlati alkalmazására.

Ismerje a vonalas színkép keletkezését, tudja indokolni alkalmazhatóságát az anyagi minőség meghatározására. Tudja megmagyarázni a Bohr-modell újszerűségét Rutherford modelljéhez képest. Ismerje az alap- és a gerjesztett állapot, valamint az ionizációs energia fogalmát. Tudja megfogalmazni a fény kettős természetének jelentését.

Tanácskozzatok egymással!

Tudja meghatározni az elektronhéj fogalmát. Ismerje a proton és a neutron tömegének az elektron tömegéhez viszonyított nagyságrendjét.

Tudja a proton és a neutron legfontosabb jellemzőit. Tudja megfogalmazni a neutron felfedezésének jelentőségét az atommag felépítésének megismerésében. Ismerje a nukleon, a rendszám és a tömegszám fogalmának meghatározását, tudja a közöttük fennálló összefüggéseket.

férfi keres nőt szenegál

Tudja meghatározni az izotóp fogalmát, tudjon példát mondani a természetben található stabil és instabil izotópokra. Ismerje az erős nukleáris kölcsönhatás fogalmát, jellemzőit. Tudja megmagyarázni a magerő fogalmát, természetét. Tudja meghatározni a radioaktív bomlás fogalmát.

Látták: Átírás 1

Tudja jellemezni az α- β- γ-sugárzást. Tudja értelmezni a bomlás során átalakuló atommagok rendszám- és tömegszám-változását.

 • Николь все продолжала давить на кнопку ускорения, пока наконец, до нее не дошло, что кресло движется быстрее, чем трамвайчик.
 • Боясь расплакаться, она спросила Бангорн, нельзя ли выйти в туалет.
 • Intro üzenet találkozó helyén
 • У этого Узла есть дополнительный комплекс, - проговорил Орел, - он образует идеальный тетраэдр.
 • Подумала она в испуге.
 • Informatika-érettségi_közép évfolyam Informatika. évfolyam - PDF Ingyenes letöltés
 • Hány egyszemélyes háztartásban van bécsben

Ismerje a magreakció, a felezési idő fogalmát, a bomlási törvényt. Ismerje az aktivitás, a bomlási sor fogalmát, ábra alapján tudjon megadott bomlási sort ismertetni. Ismerje a mesterséges radioaktivitás fogalmát. Tudjon példákat mondani a radioaktív izotópok ipari, orvosi és tudományos alkalmazására. Ismerje a maghasadás folyamatát, jellemzőit.

Tudjon párhuzamot vonni a radioaktív bomlás és a maghasadás között. Ismerje a hasadási termék fogalmát.

Tudja ismertetni a láncreakció folyamatát, 5 Láncreakció Hasadási energia Szabályozott láncreakció Atomreaktor Atomerőmű Atomenergia 2. Sugárvédelem Sugárterhelés Háttérsugárzás Elnyelt sugárdózis Dózisegyenérték 5. Gravitáció, csillagászat 5.

találkozik egyetlen nő kabije

A gravitációs mező Az általános tömegvonzás törvénye A bolygómozgás Keplertörvényei 6. Csillagászat Fényév Vizsgálati módszerek, eszközök 4. Ismerje a maghasadás során felszabaduló energia nagyságát és keletkezésének módját. Tudja elmagyarázni a szabályozott láncreakció folyamatát, megvalósítását az atomreaktorban.

Informatika-érettségi_közép 11. évfolyam Informatika. 11. évfolyam

Ismerje az atomerőmű és a hagyományos erőmű közötti különbség lényegét. Tudja megfogalmazni az atomenergia jelentőségét az energiatermelésben. Ismerje az atomerőművek előnyeit, tudjon reális értékelést adni a veszélyességükről.

keresés nő a 36

Ismerje a szabályozatlan láncreakció folyamatát, az atombomba működési elvét. Tudja elmagyarázni a magfúzió folyamatát és értelmezni az energiafelszabadulást. Ismerje a Napban lejátszódó energiatermelő folyamatot.

Ismerje a H-bomba működési elvét.

ismerd meg a profil csapat

Ismerje a radioaktív sugárzás környezeti és biológiai hatásait. Ismerje a sugárterhelés fogalmát. Tudja megfogalmazni a háttérsugárzás eredetét. Tudja ismertetni a sugárzások elleni védelem szükségességét és módszereit. Ismerje az embert érő átlagos sugárterhelés összetételét. Ismerje az elnyelt sugárdózis fogalmát, mértékegységét, valamint a dózisegyenérték fogalmát, mértékegységét.

Ismerje a gravitációs kölcsönhatásban a tömegek szerepét, az erő távolságfüggését, tudja értelmezni ennek általános érvényét. Értelmezze a Kepler-törvényeket a bolygómozgásokra és a Föld körül keringő műholdak mozgására. Értelmezze a súly és súlytalanság fogalmát. Tudjon példát mondani a gravitációs gyorsulás mérési eljárásaira. Tudja értelmezni a kozmikus sebességeket. Ismerje a fényév távolságegységet.

Hogyan hívhatok mindenkit, hogy jöjjenek Krisztushoz?

Legyen ismerete az űrkutatás alapvető vizsgálati módszereiről és eszközeiről. Legyen fogalma a Naprendszer méretéről, ismerje a bolygókat, a fő típusok jellegzetességeit, mozgásukat. Ismerje a Nap szerkezetének főbb részeit, anyagi összetételét, legfontosabb adatait. Tudja jellemezni a Hold felszínét, anyagát, ismerje legfontosabb adatait.

Ismerje a holdfázisokat, a nap- és holdfogyatkozásokat. Jellemezze a csillagok Naphoz viszonyított méretét, tömegét. Ismerje a Tejútrendszer szerkezetét, méreteit, tudja, hogy a Tejútrendszer is egy galaxis. Ismerje a Tejútrendszeren belül a Naprendszer elhelyezkedését. Legyen tájékozott a galaxisok hozzávetőleges számát és távolságát illetően, legyen ismerete az Univerzum méreteiről. Ismerje az Ősrobbanás-elmélet lényegét, az ebből adódó következtetéseket a Világegyetem korára és kiinduló állapotára vonatkozóan.