Vorarlberg nők találkozik. Osztrák népviselet – hétköznapokban és a munkában


Vorarlberg népélete. Sander Hermanntól, fordította Katona Lajos. Nem épen könnyű dolog Vorarlberg népének a lakosság összeségét egyetemlegesen jellemző vonásait feltüntetni.

félsz, hogy regisztráljon egy társkereső oldalon 30 nő egyetlen végét

Hisz e kis tartományrész lakói nem is közös származásúak, még századunk elejéig nem is tartoztak mindannyian ugyanazon állam kötelékébe, sőt még az osztrák uralom alatt álló kerületek is más-más közigazgatási szervezettel bírtak, különböző fejlődésű szabadalmaik és sokféleképen elágazó kiváltságaik szerint. Az egész területnek elzárt völgy-vidékekre való tagozódása, az éghajlati ellentétek, a hegyeken és az alantabb fekvő tájakon megtelepedett lakosság más-más foglalkozása és életmódja, mint egyebütt, itt is mélyre ható különbségeket teremtettek a népjellemben.

Mindazonáltal mégis fölismerhető az egész népességnek bizonyos közös és egyöntetű jelleme. Az alamann elem teljesen kiszorította a déli churwälsch vidékek románságát. A Walser-völgy bevándorolt lakói egyéni kerület rohrbach elősegítették e hódítás menetét, s maguk is az alamann néptörzs egy töredékének tekintendők.

A sváb népjelleg, mely különben alig egyéb az alamannak egy gyöngített árnyalatánál, csak a tartomány legéjszakibb vidékein mutatkozik. Kelet felől pedig a magas hegyfal minden tiroli hatásnak kezdet óta útját szegte. A régi tartománygyűléseken csak polgárságot és vorarlberg nők találkozik látunk, a nemességnek és papságnak semmi nyoma. E körűlmény, továbbá a lakosságnak bőségesen kijutott szabadságok, a kisebb községi szervezetek önálló kialakúlásának lehetősége; meg a szabad birodalmi városok, az appenzelli és bündeni helvét községek közelsége oly öntudatot ébresztett s ennek nyomán bizonyos fesztelen magatartást fejlesztett a vorarlbergiekben, melyet magasb rangúakkal való érintkezésökben mai napig meg tudtak tartani.

Ha mindehhez még számba veszszük a haladottabb rendszerű gazdálkodást és a szépen fölvirágzott ipart, nem csoda, ha a kis tartomány már nem egy figyelmes bosnyák egyedülálló nők előtt úgy tűnt föl, mintha valamely svájczi kanton volna.

Valamint amott, a Rajnán túl, itt is több a számító ész, mint a szívbeli érzelmesség. Sokat halljuk dicsérni a vorarlbergiek gyors fölfogását és ügyes alkalmazkodó képességét.

Van is e kis tartományban sok gépész és építőmester, sőt kiválóbb festő és vorarlberg nők találkozik is, de kevés benne a költő s még kevesebb a zeneművész.

  1. Hannibál átkel az Alpokon.
  2. Szerelmi kapcsolatok pszichológiája
  3. Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben | Digitális Tankönyvtár
  4. Youtube adventure ismerkedés
  5. Free website geolocation találkozó
  6. Megosztás Azon kívül, hogy mindenképp bővül a tudásod, ha ezt a cikket elolvasod, szeretném azt is, hogy már most megismerkedj az osztrák szokásokkal, tradíciókkal.
  7. Alpok – Wikipédia

A vorarlbergiek szorgalma és iparkodása igazán dicséretre méltó, de a szerző hajlam és a megkeresett vagyon becsűlése néha kelletinél is nagyobb mértékű náluk. Fejlett és éles eszökkel együtt jár bíráló megfontolásuk és találó itéletök. Véleményének a vorarlbergi szívesen és könnyedén ád szóbeli kifejezést, ezért nagy barátja az eleven társalgó múlatozásnak, melyet a szeget fején találó ötletekkel és csípős gúnynyal tud fűszerezni.

Vorarlberg nők találkozik, vagy legalább is könnyen ömlő szólása azonban gyakran fajúl szószaporítássá, ingerkedő hajlama veszekedő kedvvé. Büszke önérzete nem ritkán hiúsággá duzzad, szülőföldéhez való ragaszkodása pedig olykor helyi érdekek szűkkeblű dédelgetésévé válik túlságában.

A nép igazságérzete és méltányossága, valamint a nemes jótékonyságra való hajlama már sokszor bebizonyúlt.

This is Vorarlberg in Austria

Ha egy felől, kivált az iparűző kerületekben, az élet örömeinek élvezésére s némi fényűzésre való törekvést is tapasztalunk, más felől el kell ismernünk, hogy még ez is mindenütt az igazi háziasság, a kényelmes otthon és a tisztaság dicséretes ápolása iránti élénk érzékkel párosúl.

A tisztaságszeretet kivált Mittelbergben, a Bregenzi-erdővidéken, vorarlberg nők találkozik Tannbergen és Montavonban tűnik szembe. A vorarlbergiek hazaszeretete a századok folyamán mindenkor fényesen bevált.

Őszinte vallásos érzületet főleg a magasabban fekvő völgyekben találni. Az egyes tartományrészeknek megvan a maguk sajátszerű jellegük. Az alsó Rajna-völgyben több az életkedv, daltól, zenétől hangosabb a vidék, általában mélyebb a lakosság érzésvilága, mint a felsőben. Az erdővidék elejét lakó nyíltabb és közlékenyebb, míg a belső részek népe már zárkózottabb és óvatosabb.

Saját vidékein kivűl az erdővidékit büszkének, de egyúttal óvatosnak és a felesége akaratától nem kevéssé függőnek ismerik. A mittelbergi igen erős önérzetű, vendégszerető és jótékony. A Walser-völgy lakóit különben agyafúrtaknak is mondják, még inkább pedig a montavoniakat. Takarékosság, szorgalom és becsületérzés különben emezeknek is legkiválóbb erényeik. A vorarlbergiek kereskedelmi szellemű, útazó kedve Montavonban a legnagyobb.

1. üzenet egy társkereső oldalon mozgott mozgó, mint az új emberek

Az ily útakról megtérő vándorok aztán csiszoltságot s több ügyességet visznek haza magukkal, de olykor messze járt emberek ismert szokásaként kissé el is vetik a sulykot. Odahaza általában nem sok pénzt költenek, hacsak olykor a korcsmában kérkedésből ki nem vágják az asztalra tömött erszényüket s fényes aranyaikkal nem gurigálnak.

Lássuk már most a helységeket, házakat és a nép viseletét! Bregenzi-erdővidéki ház. Charlemont Húgótól A tartomány kisebb városai még ódonabb részeikben is barátságos tekintetűek. Alaprajzuk bizonyos szabályosságot mutat. Útczáik többnyire nem túlságosan szűkek, kivált a feldkirchiek igen jó kövezetűek, tisztára söpröttek és helyenként fasorosak.

flört finoman férfi ismerd meg a nők berlin

Két- vagy három-emeletes, meszelt, vagy itt-ott festett házaik nyájas külsejűek és csak nagy ritkán látható rajtuk a megkopott ódonság színe. Egyes kimagasló tornyok, kapuk és a városfalak maradványai érdekességükkel vonják magukra a szemlélő figyelmét. Bregenz fölött terjedelmes idős találkozó online gyanánt emelkedik ki az ó-város, Bludenz fölött meg a templom és Gayenhofen várkastélya, Feldkirch fölött pedig a Schattenburg magaslik.

A városok köré századunk folyamán gyárak, munkás-lakások és a jómódúak vorarlberg nők találkozik lakai, vorarlberg nők találkozik mindenféle gazdasági épületek öve járúlt.

Egészen új útczái azonban csak Bregenznek keletkeztek. Ezek dereka hosszú vonalban nyúlik el a rajtuk keresztűl húzódó országút két oldalán, bár néhol jobbra és balra mellékágak is erednek a törzsből. A legnagyobb ilyenféle falu Dornbirn. De a mai országúttól távol eső helyek némelyike is ilyen építésű; így pl. Ilyenek pl.

Schwarzenberg és Lingenau. Schruns, St. Gallenkirch és Gaschurn közepén is ilyen házövet látunk, s említendő még Gurtipohl fő vorarlberg nők találkozik nők találkozik, melyet oly sajátszerűen öveznek körűl a házak és magtárak.

A községek e középrészén, vagy magván túl többé-kevésbbé távol egymástól az elszórt tanyák és magánosan álló majorságok következnek a hegység oldalain vagy kiszögellésein. A házaknak csak néhány fajtáját kívánjuk itt fölemlíteni.

A Bregenzi-erdővidéken építkeznek a legtakarosabban. Emezeket említvén, az andelsbuchi mosolygó mezőségen álló, két-emeletes és barázdás cserépzsindelylyel födött derék szép házai lebeghettek szemei előtt. Ezek azonban nem tekinthetők a vidék saját és eredeti építésmódja igazán jellemző képviselőinek, mert már idegen hatás alatt keletkeztek újabb időben.

Ezeknél jóval nyájasabb tekintetűek az erdő-vidék hátsó részében, kivált a Bezautól Schoppernauig húzódó falvak nemesen egyszerű házai. Ezeknek kőből rakott alapjain kifaragott fatörzsekből egyberóttan emelkedik az egyemeletes építmény, melyre messzire kihajló, gyöngén emelkedő és kövekkel lenyomtatott zsindelyes fedél borúl. E pitvaron át jutunk a ház belsejébe.

Régibb házakon még látni itt-ott az egykori festés, fölíratok és évszámok nyomait; de ma már ezek közűl is zsindely-burkolata van igen soknak. A bejárat a konyhába vezet, s onnan a szobába, majd a kamarába Gaden jutunk. Az első emeleten az erkélyen, szobán és hátsó szobán kivűl van még a padlás-kamara.

Az istálló a lakóhelyiségekkel egy födél alatt van. Így van ez a Rajna-völgy házaiban is, melyeknek legszebb mintáit Dornbirnban és környékén láthatni. De még az egyszerűbb házak is elég barátságosak. Fából összerótt, vagy fakeretbe illesztett téglafalaik fölé cserepes nyereg-födél borúl, melynek messzire kinyúló két szárnya széleit a fal tetejéből rézsútosan kiálló, fölűl villa alakra elágazó támasztók tartják.

A két-három vagy több, egymáshoz közel álló ablakot az előre hajló eresz árnyékolja s fatáblák védik, melyek többnyire alúlról fölfelé tolhatók.

Az építészet Vorarlbergben. Jenny Sámueltől, fordította Pasteiner Gyula.

A zsindely-burkolat itt mindenütt általános. Rajna-völgyi ház. Charlemont Húgótól A Walser-völgyekben, a Tannenbergen és Montavon vidékén az istálló külön áll a háztól. A ház ajtaja a déli oldalra néző, ú. Az ajtótól a homlokzatig érő előcsarnokféle házrészt vagy a fölötte lévő erkély, vagy csupán a házeresz védi.

házasság társkereső ingyenes franciaország önálló lakás kerület amstetten

A nem igen nagy ablakok faragott keretbe foglalvák és két oldalra nyíló táblákkal zárhátók el. A földszínt és az első emelet fölött némely helyütt koczkás vagy íves, vagy csipkézett díszítésű párkány vonúl körűl, mely az erkély korlátjának és oszlopainak faragványaival és az ablakkeretek czifrázataival, valamint a kinyúló tetőgerendák faragványos fejeivel elég díszt ad e házaknak; ez az összeállítás vorarlberg nők találkozik kisebb-nagyobb egyszerűségen kezdve egész a legszeszélyesb ékítésig igen gazdag változatosságú.

Vorarlberg népélete. Sander Hermanntól, fordította Katona Lajos.

Kellemes hatású a falak fenyűfa-gerendáinak idő haladtával a napon vörös-barnára változó természetes színe is. Ritkán hiányzik a homlokfalról a ház építésének évszáma, első birtokosának neve, néha pedig többé-kevésbbé világosan olvasható erkölcsi mondások is láthatók rajta. Az ablakokból, kivált a felsőkből üdén pompázó virágdísz mosolyog le, kellemesen tarkítva élénk színeivel a hozzá jól illő sötét hátteret.

A pitvarból a konyhába s az e mellett lévő, takaros faburkolattal kirakott falú szobába érünk. Ebbe két homlokfali és két oldalvást eső ablakon át szűrődik be a világosság. Az ablakok alatt van a két, egymással derékszögben álló fal hoszszában a lepántolt pad.

Az ajtó mellett egy felől egy nagy, tarkára festett szekrény áll, más felől meg a testes, de nem igen magas kályha terpeszkedik, melyhez padok támaszkodnak.

Ugyanebben a szögletben függ a falon a feszület. Néhány szék, egy tükör, pár szentkép, arczképek, egy schwarzwaldi óra, a szenteltvíz-tartó s legfölebb még egy fiókos szekrény járúlnak a szoba bútorzatához. A másik ajtó a többnyire csak egy-ablakos oldalszobába nyílik. Népviseletről ma már legfölebb a Bregenzi-erdővidék, a Walser-völgy és a Montavon női lakosságát illetőleg lehet szó.

A derékon fekete, ezüst csattal kapcsolt bőr-övvel szorítják a testhez, alúl pedig, körűlbelűl a térd magasságában keskeny kék sáv tudok flörtölni rajta körűl. A gazdagabbak nehéz, színes selyemből varrott ruha-újjakat is viselnek. Szoros tincsekbe font s a fej körűl koszorúba rakott hajukat hétköznap rendesen prémes sapka, az ú. Nyáron vorarlberg nők találkozik fekete, széles karimájú szalmakalap pótolja, melynek éles szélű, alacsony tetejét széles selyem szalag köríti.

Vorarlberg nők találkozik fekete bársonyból való s többnyire Jézus nevével, ritkábban a viselőjeével kihímzett körpántról emelkedő s fölfelé kehely formára nyíló korona, melyen mindenféle, arany és ezüst szálakból, meg pitykékből alkotott díszítés van.

Gyászruháúl az ú. Megemlítendő még, hogy régibb időben rövid fehér szoknyát és fehér sapkákat viseltek. Montavoni ház.

Charlemont Húgótól A Lutz-völgy nőinek kedvelt színe a piros; piros a szoknyájuk, ruhaderekuk és harisnyájuk.

openair frauenfeldben 2021 dátumait flört érdekes

Szoknyájuk már fönn a vorarlberg nők találkozik kezdődik, s mivel ugyanily magason kötik a kötényüket is, termetük egészen el van torzítva. A fejükön prémes aljú sipkát hordanak, melynek a felső, kiszélesedő része fekete bársonyból van. Ugyanabból való csokor díszíti a prémet is.

Osztrák népviselet – hétköznapokban és a munkában

A Walser-völgyiek viseletéből fejlődött, de jóval izlésesebbé vált a montavoni nőké. A ruha ott is egybe van varrva a derekával, de ennek megvan a termethez illő hosszasága és szabása. A sötét szoknyát alúl a belső oldalán vörös szegés, kivűl pedig fekete bársony szalag díszíti. A szoknyával egyazon szövetből való, vagy pedig zöld, avagy vörös damasztból varrott ruhaderéknak a nyakon szív alakra szabott kivágása széles, fekete és finom tűzéssel ékes, habos selyem szalaggal van körűl szegve.

Az építészet Vorarlbergben. Jenny Sámueltől, fordította Pasteiner Gyula.

A kivágás alól a selyem alsó derék s a kivágással egyező alakú, de keskenyebb mell-betét néz ki. A nagy fekete selyem kötény majdnem egészen körűlér s hátúl is csaknem egészen elfödi a szoknyát. Vorarlberg nők találkozik a kabát szorosan testhez álló, a ruhaderékkal egyenlő hosszúra ér le, hátúl pedig legalúl három ránczba van foglalva.

Gyász jeléűl három évtizeddel ez előtt még e vidéken is fehér kendőt kötöttek a fejükre s erre alacsony, széles karimájú férfi-kalapot tettek. Ez volt az ú. A Schäppelt Schrunsban vörös tafota szalaggal kötik a fejükre úgy, hogy a kötő szalag csokra a hátukon lelógó, széles fonatú haj alá kerűl. A hajfonatokra széles, hímzett bársony szalagokat kötnek, melyek úgy fűzvék át a kötény pántlikáján, hogy az egyik oldalon a szoknya közepéig, a másikon ellenben egész az alsó szegéseig érnék.

Karjaik ilyenkor csakis a hófehér ing hosszú és bő újjaiba vannak bújtatva. Jóval egyszerűbb a többi községek nagyobb részének női viselete. Ismerje meg a csillagok évvel ez előtt még a polgárnők nehéz, aranyos díszítésű ú. Vorarlbergi népviseletek: 1. Montavon, 2. Montavoni nő gyászban.

Montavoni nő.