Egyetlen párt fellbach, Magyar Nemzet, 1989. november (52. évfolyam, 257-282. szám)


A rengés epicentruma — a kipattanás térbeli helye feletti felszíni pont, amelyet a legnagyobb hatás ér és emiatt itt keletkeztek a legnagyobb károk — Zágrábtól kilométerre délkeletre, Petrinja kisváros közvetlen közelében volt. A földrengés magnitudója, amely a jelenség során felszabaduló energiát jellemzi, 6,5 körül volt, erősségét jellemzi, hogy december én az egész világon mért rengések közül ez volt a legerősebb, sőt az elmúlt teljes hónapban csak egyetlen chilei földrengés ereje haladta meg ezt. Bár katasztrófa Horvátország olyan területeit érte, amelyek határainktól kilométerre vannak, a rengéshullámokat Magyarország nagy részén érezni lehetett. A horvát határ közelében levő megyékben, vagy akár a budapesti magasabb épületek felső emeletein a hatás helyenként kifejezetten ijesztő is volt.

Új Dunántúli Napló, Az üzbég köztársaság vezetése jelezte, hogy hajlandó aláírni az új szövetségi szerződést, ha az ténylegesen független köztársaságok laza webhely nő kanada találkozó helyezi kilá­tásba. A szovjet-kínai határ mentén fekvő közép-ázsiai Kirgizisztán volt Kirgizia parlamentje is függetlennek nyil­vánította a köztársaságot - jelentette az AP és a Reuter a szovjet Interfax hírügynökséget idézve.

Az üzbég parlament taskenti rendkívüli ülésén elfogadott törvény azt is kimondja, hogy a köztársaság területén lévő szovjet tulajdonú vállalkozások üzbég fennhatóság alá kerülnek.

Falus: A negyedik hullám már itt van

A dokumentum szerint Üzbegisztán független kül­ügyi, politikai és gazdasági kapcsolatokat szervezhet, és hatáskörébe tartoznak az államstruktúra kérdései is. A kirgiz parlament a függetlenség megszavazásán kívül október re elnökválasztást irt ki.

A jelenlegi elnök, Ászkor Akajev azonnal bejelentette, hogy indulni kíván a posztért. Pécsi napok Ma délelőtt 9 órakor zenés ébresztővel és a Városház előt­ti térzenével kezdetét veszi a Pécsi Napok szeptember 8-ig tartó ünnepi rendezvénysoroza­ta.

A Mecseki Szénbányák Fú­vószenekarát Gyurkó István karnagy vezényli, majd 10 óra­kor Pécs Megyei Jogú Város képviselő-testületének egyetlen párt fellbach ülésére és a Pro Civitate elis­merések adományozására egyetlen párt fellbach sor a városháza dísztermében, Ez alkalommal neves vendége­ket fogad a város, a modern német képzőművészet egyik je­les alkotója, a testvérváros Fellbachból érkezett Georg Kari Pfahler műveiből nyílik kiállítás a Pécsi Galériában.

  1. Magyar Nemzet, november ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  2. Magyar Nemzet,
  3. Bács vgyében, a Tisza jobb partján, Zentától délre 3 órányira.
  4. Ismerve a gyermekek jogait unicef

A Janus Pannonius Múzeum ren­dezésében idelátogató művész tárlatát Néray Katalin művé­szettörténész, a Műcsarnok igazgatója nyitja meg déli 12 órakor a Széchenyi téri kiállí­tóteremben, az eseményen Friedrich Wilhelm Kiel, Fell­bach polgármestere és dr. Krippl Zoltán, Pécs polgármes­tere mond köszöntőt.

Délután 16 óra 30 perctől a Mecseki Ércbánya Vállalat Koncert Fúvószenekara ad tér­zenét a Széchenyi téren, majd 18 órakor püspöki hálaadó szentmise lesz a Pécsi Bazili­kában a város ünnepe alkal­mából.

Az elő­adás ingyenjegyes. A Nevelési Központban Heavy Metal együttesek találkozója kezdő­dik 19 órától.

A tágabban értelmezett nyilvánossághoz, közélethez köthető jelentések szereplőinek nevét közöltük, minden egyéb esetben a neveket monogrammal helyettesítettük.

Az érdeklődök a Helyőrségi Klubban a tizedik nemzetközi díszmadár-kiállí­tást is megtekinthetik. Holnap 9 óra tól történeti konfe­rencia színhelye tesz a város­ház díszterme, 17 órakor oz Ifjúsági Házban nyílik város­történeti fotókiállítás, este 18 órától a Szélkiáltó együttes ad koncertet a Hild-udvarban.

Új iskolák Tegnap délelőtt Ambach László polgármester, Imri Sán­dor iskolaigazgató, valamint a szülők részvételével új iskolát avattak Drávaszabolcson, ma.

A nemzetközi összefogás szép példája a ma 14 órakor fel­avatásra kerülő marócsai is­kola is.

flört collega a hangulatjel flört

Naponta 16 és 19 óra között közvetítik a zenés összeállítást az egri kábelrendszeren a 71 mega­hertzes frekvencián. A három­órás műsorban hosszabb in­formációs blokk, telefonos já­ték, s több szolgáltató riport is helyet kap.

A magyar ál­lamfő felszólalt a Világművé­szeti Fórumon, s találkozott Gi­anni de Michelis olasz külügy­miniszterrel. Göncz Árpád a többi között szólt arról, Hogy Magyarország támogatja a jugoszláv helyzet rendezésére tett nemzetközi erőfeszítéseket, így az Európai Közösség kezdeményezését.

Szólt arról, hogy Magyarország elvi és gyakorlati okok miatt is érdekelt a déli határainál ki­alakult válsággóc mielőbbi megszűnésében.

singlebörse ausztria ingyen regisztráció nélkül keresés a nevét a fiatal lány

Különösen fon­tosnak tartja, hogy az ott élő mogyar kisebbség helyzetét mi­előbb megnyugtató módon ren­dezni tudják. Magyarország számára gondot okoz az egyre nagyobb számú, Jugoszláviából érkező menekült befogadása, ellátása. A köztársasági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy o rendezési megoldásból nem lehet kizárni a Szerb Köztár­saságot, mert nélküle a meg­oldás csak átmeneti lehet.

Horvát földrengés: vajon itthon mennyire vagyunk biztonságban?

A Máltai Szeretetszolgálat újabb csoportja Dél-dunántúli katasztrófa­központ Pécsett Ingyenes orvosi szolgáltatás rászorulóknak Szeptember ón megkezdi működését a Máltai Szeretet­szolgálat pécsi csoportja által szervezett karitatív orvosi szol­gáltatás. Az előzmények: dr. Szeri Irén tüdőgyógyász és dr. Nagy Ibolya docens, már több mint egy éve kezdtek foglalkozni egy koritatív egész­ségügyi szolgálat létrehozásá­val.

társkereső cagnes sur mer ülés nő indre

Nem kis időbe tellett, amíg minden hivatali fóru­mot végigjárva valamennyi engedélyt megszerezték. Bár az egyháztól jelentős segít­séget kaptak, o továbblépés­hez anyagi támogatás is kel­lett. Ekkor fordultak a Máltai Szeretetszolgálathoz. A segít­ségkérő levélre személyesen jött Pécsre Csilla algéria legjobb társkereső Boesela- ger - aki o magyarországi szolgálat megszervezője és el­indítója, és közreműködésé­vel megalakult a Máltai Szol­gálat pécsi csoportja.

A lo­vagrend szabályzata szerint a szeretetszolgálat helyi csoport­jának egy egyházi és egy or­vos vezetője kell hogy legyen. A pécsi csoport egyházi veze­tője Biró László, a Székesegy­ház plébániájának vezetője, az orvosi pedig társkereső fürdik. Nagy Ibo­lya.

A karitatív egészségügyi szolgálat megkeresésére több mint harminc orvos jelentke­zett. Krippl Zoltán, Pécs város polgármes­tere többek között a követke­zőket mondta :- A bányászok a városnak ugyanolyan fontosak, mint bár­mely más polgára. Az önkor­mányzat is harcolni fog azért, hogy az emberek a bányáknál megtarthassák munkahelyei­ket, vagy ha ez nem oldható egyetlen párt fellbach, akkor új munkalehetősé­get kapjanak. Bejelentette: ezeknél a vállalatoknál sem maradt el a hűségpénz kifizetése, mert a kormány hitelt adott erre a célra a gondokkal küsrködök- nek, amire őzért nyílt lehető­ség, mert a Parlament előre­látóan hozzájárult olyan vész- tartalék képzéséhez, amit a egyetlen párt fellbach indokolt esetben és szigorú ellenőrzés mellett ilyen célra is felhasználhat.

Szabad György ' beszédében mérleget vont az Országgyű­lés csaknem másfél éves mun­kájáról. A legfontosabbak kö­zött említette o törvényhozás új rendszerének kialakítását, a szovjet típusú közigazgatási intézmények felszámolását és a demokratikus önkormányza­tok létrehozását. A törvények egész sorát kellett megalkot­ni, hogy kiépüljön a jogálla­miság és megszilárduljanak keretei.

Magyar—orosz gazdasági tárgyalás A tekintélyes magyar vállal­kozásokat tömörítő New Bank Management konzorcium ve­zetői millió dollár értékű magyar élelmiszer eladásáról kezdtek tárgyalásokat Moszk­vában oroszországi illetékesek­kel.

Dunántúli Napló,

Magyarország az első or­szág, amely ingyenes élelmi­szersegélyt ajánlott fel Orosz­országnak a múlt heti hata­lomátvételi kisérletet követően. A 20 tonnányi, konzervekből és más tartós élelmiszerekből álló szállítmány péntek este megérkezett Moszkvába.

III. TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

Orosz illetékesek szerint más orszá­gok is készülnek hasonló jó­tékony akcióra. A magyar küldöttség pén­teken az oroszországi külügy­minisztérium képviselőivel tár­gyalt, szombaton pedig az oroszországi üzleti élet vezető személyiségeivel.

A mogyar üzletemberek és politikusok lá­togatást tettek az Oroszorszá­gi Árutőzsdén is, ahol szintén az üzleti kapcsolatok erősíté­sének lehetőségeiről esett szó.