Single private messenger alapítója


Az amerikai irodalomtudomány az elmúlt négy évtized folyamán gyökeresen megváltozott: a hatvanas években még finom úriemberek ritkán úriasszonyok exkluzív klubjának számító tudományterület ma heves vitáktól visszhangzik, s megkérdőjeleződik minden, ami azelőtt magától értetődő és természetes volt. A kanonizáció legfőbb intézményének számító egyetemeken a kurrikuláris forradalmak valósággal átírták a kötelező olvasmányok listáját, ami szintén forradalmasította az egyetemi oktatást közvetlenül vagy közvetett módon kiszolgáló óriási könyvkiadó ipart.

Az új kánonokat tehát a sokszínűség jellemzi; felölelik az évszázadokon át marginalizált társadalmi csoportok irodalmát: a nőkét, a feketékét, a különböző etnikumokét, valamint az azelőtt az irodalomba nem vagy alig sorolt beszédmódokat, a kísérleti és a populáris hagyományokat.

single private messenger alapítója

Kicsit olyan ez, mint a közlekedés, mondhatnánk. Furcsának tűnt, hogy nem mindig az erősebbnek van előnye. Aki közlekedett már az Egyesült Államokban talán New Yorkot leszámítva, de az sokak szerint még nem is amerikai várostudja, hogy a gyengébb, a kisebb vagy a sérülékenyebb - a gyalogos vagy a kerékpáros - mindig előnyt élvez.

Aki szerzett már amerikai jogosítványt átment az ottani KRESZ- vagy gyakorlati vezetési vizsgánvagy legalább vezetett már amerikai városokban, tudja, hogy gyalogossal, kerékpárossal és főleg gyermekkel szemben tilos élni a közlekedési szabályok adta jogokkal, akármilyen új, nagy vagy drága autója is van valakinek.

Ma már tudjuk, hogy az irodalmi ízlés társadalmi konstrukció; értékítéleteink erősen kontextuálisak, azaz függnek a társadalmi, kulturális stb. Kontextustól elvonatkoztatott ítélet nincsen; mindenki, aki olvas - és viszonyul ahhoz, amit olvas - valamilyen pozícióból teszi ezt. A klasszikus kánon elemei folytonosan cserélődtek, s a stabilabb szövegek sem mindig ugyanolyan okokból tetszettek az évszázadok folyamán.

Azaz, még ha ugyanazokat a műveket olvasták is, akkor sem azonos okokból vagy azonos olvasatban értelmezték azokat.

Navigációs menü

A mai - posztmodern, feminista, dekonstrukciós, afro-amerikai, meleg stb. A reprezentáció nyilvánvalóan nem tekinthető önmagában irodalmi értéknek, hanem csak olyan tényezőnek, mely segít a figyelem előterébe vonni a különben esetleg elsikkadó műveket. A kritikai figyelem efféle felkeltése nélkül feltehetően tovább élnének az amerikai irodalomról elterjedt olyan tévképzetek, amelyek a nagy irodalmi irányzatok pl.

Jelen irodalomtörténet olyan időszakban született, amikor az amerikai irodalom története szókapcsolat mindegyik eleme különös módon problematikussá vált. Az elmúlt évtizedekben megingott az amerikaiság fogalma, új értelmezésekkel megismerni angol az irodalom és az irodalmiság kategóriája, s megkérdőjeleződött a lineáris narratívaként elmondható történet lehetősége. Mindennek ellenére - illetve valószínűleg éppen ezért - valóságos reneszánszát éli az irodalomtörténet-írás: soha ennyi amerikai irodalomtörténet nem született, mint az elmúlt húsz évben, és talán soha ilyen mértékben nem változott az irodalmi kánon és az interpretáció, mint ez alatt az időszak alatt.

Vélemények

Single private messenger alapítója amerikaiság fogalmának problematikussá válása részben a fogalom bizonytalanná válását, részben annak új jelentésekkel történő kibővülését jelenti. Nyilvánvaló lett az Amerika terminus hatalmi szemantikája, s a posztkoloniális szemlélet elterjedésével egyre közkeletűbb a szó eredeti jelentéséhez való visszatérés, mely egyaránt magában foglalja az észak- és dél-amerikai kontinenst.

Elsősorban a multikulturalizmus-viták hatására került előtérbe az amerikai nemzet plurális, sokszínű és heterogén volta, míg a bőrszín, társadalmi nem, osztály és egyéb kritériumok alapján sokáig dominánsnak tekintett társadalmi csoportok elveszítették évszázadokon át őrzött központi helyüket.

Ezért mondható el, hogy a nemzet fogalmának kulturális értelmezését a domináns csoportok származása határozta meg. Az utóbbi négy évtized elméleti vitái új megvilágításba helyezték az irodalom fogalmát is. Jól tudjuk, mekkora küzdelmet kellett a harlemi reneszánsz vagy a női modernizmus képviselőinek folytatniuk azért, hogy egyáltalán láthatóak legyenek az irodalmi életben.

  • Bollobás Enikő - Az Amerikai Irodalom Története | PDF
  • _Вот дерьмо_.
  • По ее версии Элли попыталась защитить всех, кто находился в комнате, и якобы заключила некую сделку с октопауками.

A meleg szerzők évszázadokon át csak kódolva szólhattak a szexualitás témájáról. A posztstrukturalista és posztmodern irodalom- és kultúrakritikai irányzatok egyik feladata éppen ezért az lett, hogy mintegy beírják a kánonokba azokat, akik vagy amik mindeddig kizárattak: a nőt, a feketét, a szentimentális vagy a gótikus regényt, a detektívtörténetet vagy éppen a bőrszínváltás szorongásos élményeit.

Végül az amerikai irodalom története szókapcsolat harmadik tagja, a történet lehetősége is megkérdőjeleződött.

Eseménynaptár

Elmondható-e az amerikai irodalom egyetlen folyamatos történetként, lineáris narratívaként, miközben éppen a kánon plurális és széttartóan sokféle voltát hangsúlyozzuk?

A munkámban felállított kánon nyilvánvalóan nem örök érvényű, hanem az irodalmi szövegeknek a későbbi irodalom, illetve single private messenger alapítója kortárs irodalomelméletek szempontjából történő újraértelmezése.

Úgy tűnik, minden nemzedéknek meg kell írnia a saját irodalomtörténeteit. Nyilvánvalóan minden irodalomtörténész más és más irodalomtörténetet írna, máshová helyezné a hangsúlyokat, más kategóriákat állítana föl, más olvasatokat tekintene érvényesnek, más és más elméleti megfontolások alapján dolgozna.

Munkám több tekintetben is eltér a hagyományos irodalomtörténetektől. Mindenekelőtt az amerikai irodalomtudományban ma elfogadott új, kibővített, sokszínű és plurálisan széttartó single private messenger alapítója mutatja be.

Az úgymond klasszikus kánont két irányban bővíteni, s igyekszem azonos súllyal, azonos figyelemmel tárgyalni a kísérletezés és a társadalmi reprezentáció kánonjait, azaz egyfelől az experimentális hagyományt, másfelől az évszázadokon át marginalizált társadalmi csoportok irodalmait. Így a hetvenes évekig érvényes, klasszikusnak tekintett kánont kiegészítettem az avantgárd, a női és az afroamerikai hagyományokkal, az identitásirodalmakkal, melyeket a posztmodern elméletek megalapozta decentráló és demarginalizáló irodalomszemlélet tett láthatóvá.

Újrakanonizálás esetében a kanonikus szövegek új értelmezése egészíti ki a hagyományos interpretációkat, míg az újonnan kanonizált szövegek esetében igyekszem bemutatni a kanonizáció új szempontjait is. Bár megpróbálok e kibővített kánon minden szerzőjének figyelmet szentelni, a terjedelmi korlátok miatt elsősorban azokat a fejezeteket szabtam szűkebbre, amelyek témájáról átfogó munkák jelentek meg Magyarországon. S minden irodalomtörténetnek megvannak a maga erősségei és korlátai; e szabály alól a jelen munka sem kivétel.

Az értő olvasó számára ezek mind nyilvánvalóak lesznek. A hagyományos felépítésű irodalomtörténetekkel ellentétben könyvem fejezetei az amerikai irodalom különböző szempontok alapján kiválasztott szeleteit mutatják be anélkül, hogy a totalizáció kényszerének engedelmeskedve azonos kritériumrendszert alkalmaztam volna.

A kategóriák összetettek, ennélfogva kevert szempontúak és átjárhatók. Hol műfajok, hol csoportosulások, hol a művek tematikája vagy módszerbeli jellemzői, hol a szerzői identitások szerint tárgyalom a különböző szerzőket.

Tartalomjegyzék

Sok esetben elképzelhető társkereső oldalak madagaszkár volna az adott írókat más kontextusban, más kategorizáció szerint tárgyalni.

Így például a női modernizmusról szóló fejezetbe emelhettem volna néhány afro-amerikai írónőt, vagy a költészettel foglalkozó fejezetben tárgyalhattam volna néhány női költőt.

single private messenger alapítója

Létezik lírai és zsidó regény, posztmodern és identitáspróza, háborús és posztmodern regény, de mindezt lehetetlen egy ekkora irodalmi anyagot áttekintő munka fejezeteiben és alfejezeteiben lineárisan megjeleníteni. Minthogy praktikus okokból döntenem kellett, a legjellemzőbbnek tűnő jegyek alapján soroltam be a szerzőket a különböző fejezetekbe.

Ebben a totalizációt kerülni igyekvő irodalomtörténetben valójában a Szegedy-Maszák Mihály által leírt bricolage-ként igyekszem tárgyalni a különböző kánonokat, s a praktikum kikényszerítette kronológiát a szövegközöttiség szempontjából rendre felülírom, amennyiben a műveket más művekkel való kölcsönhatásukban tárgyalom. Az irodalom történetét nem egy feltételezett középpont felől közelítem meg, hanem a jelen felől, mely újraírja a múltat. Ekképp munkámat sem szervezi olyan középpont, ahonnan bármelyik szerző vagy irányzat jelöletlennek, magától értetődőnek vagy transzparensnek volna mondható.

Account Options

Ezzel a kanonizáció korábbi folyamatait a hatalom kategóriája alapján interpretálom. Az amerikai irodalomkritika számos fontos területe a szerzői szubjektum identitáskategóriái szerint alakult ki. Julia Kristevával egyetértve, a nőt például nem egységes ontológiai fogalomként feltételezem, hanem szövegben megalkotott, narratívákban megjelenő társadalmi vagy esetleg politikai konstrukciónak tekintem.

A kategorizáció problematikussága miatt tehát jelen könyvben a szerzők identitása akkor jelenhet meg fejezetszervező kritériumként, amikor az írók neme, bőrszíne, etnikai hovatartozása vagy szexuális single private messenger alapítója nem valamiféle adott esszenciaként vagy monologikus szimptómaként feltételezhető, hanem a bemutatott szövegekben nyomon követhető alakulás, performatív, illetve diszkurzív konstrukció.

Nem adottság, hanem valamivé válás; nem produktum, hanem produkció. Végül könyvem abban is eltér a hagyományos irodalomtörténetektől, hogy itt az amerikai irodalom történetének feldolgozása mellett a recepció történetét is megkísérlem összefoglalni. Az egyes irányzatok és szerzők esetében mindvégig igyekeztem az irodalomkritika kanonikus értékeléseit és megállapításait is felvázolni, illusztrálva a kritikai fogadtatás alakulását, változását.

Az amerikai, illetve a nemzetközi főként európai kritikai irodalom mellett utalok a magyarországi amerikai irodalomkritika legfontosabb megállapításaira is. A recepciótörténet bemutatását azért tartottam szükségesnek, hogy a különböző korok olvasói rendre megjelenhessenek a műértelmezésben, hiszen singletreff ealen is mindig a maguk jelene felől írták újra a múltat.

De lehet-e a jelen optikáján keresztül vizsgálni a múltat? Lehet-e az irodalmi művektől olyan értékrendet kérni számon, mely csak később jelenik meg? Erre a kérdésre igenlő választ adhatunk, amennyiben a jelentést nem a szöveg részének tekintjük, hanem a szöveg és az olvasó közötti interakció termékének.

Az irodalmi interpretáció feladata nyilván nem a szövegbe ágyazott vagy rejtett jelentés feltárása, hanem annak folyamatos megalkotása, előállítása, megkonstruálása, kidolgozása.

Ezért nemcsak lehetséges, de szükséges is a jelen optikáján keresztül közelíteni a múlt műalkotásaihoz, még akkor is, ha ezzel értékrendeket ütköztetünk.

single private messenger alapítója

Azzal, hogy a posztstrukturalista és posztmodern kritikai irányzatok elődeiknél jóval nagyobb teret adnak az olvasónak, az olvasói befogadásnak és az olvasatoknak, az olvasót is beírják visszaírják?

A könyv címében az single private messenger alapítója szó szerepel annak ellenére, hogy benne kizárólag a mai Egyesült Államok területén született szövegekről van szó, s ekként a magyar nyelv meglehetősen laza szóhasználatát követve az Amerika és amerikai kifejezéseket erre a területre, illetve országra vonatkoztatom.

Welcome to Scribd!

S bár alapvetően helytelennek tartom az amerikai kifejezés efféle szűkítő kisajátítását, nemcsak az előtti időszak kapcsán nevezem Amerikának ezt az országot, hanem - mivel a magyar szöveget nehézkessé tenné az Egyesült Államok-beli kifejezés gyakori ismétlése - olykor a későbbi korok vonatkozásában is. A jelen irodalomtörténet egyébként szinte kizárólag az angol nyelvű amerikai irodalom története: benne az angolul író szerzőket, illetve az angolul íródott vagy pl.

A könyv szerkezete többféle olvasást tesz lehetővé, így a folyamatos, illetve a csak egyes korszakokra, irányzatokra vagy szerzőkre korlátozódó olvasás egyaránt elképzelhető. Ilyen lineáris olvasatban valószínűleg az áttekintő irodalom- történeti kurzusok oktatásában lehet elsősorban hasznos a munka.

Ugyanakkor a könyv egyszerűen irodalmi kalauzként is forgatható, amennyiben az egyes fejezetek és alfejezetek, az elméleti bevezetők vagy a hosszabb-rövidebb íróportrék önálló tanulmányokként is olvashatók, s ekként a szakkurzusok, valamint a tematikai kutatások területén nyújthatnak segítséget. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az egyes korszakok reprezentatív azaz itt reprezentatívnak tekintett alkotásait minden fejezet elején részletes kronológiában foglaltam össze. Könyvemben a következő szerkesztési elveket követtem.

  • Seattle – Wikipédia
  • Csiki Gergely Cikk mentése Megosztás Folyamatos, kétszámjegyű árbevétel-növekedések, kitartóan szárnyaló kereslet, kapacitásbővítések, új klinikák, rendelők megjelenése, felvásárlások - az egyik oldalról így lehet összefoglalni a magyar magánegészségügy jelenlegi helyzetét a harmadik alkalommal megrendezett, a privát szektor találkozási pontjává vált Portfolio Private Health Forumon elhangzottak alapján.
  • Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével?

Amennyiben a szöveg le van fordítva magyarra, a magyar cím is kurzívval szedett, s a szögletes zárójelben levő évszám mutatja a magyar fordítás megjelenési évét: pl. The Scarlet Letter A skarlát betű, [] Ha a magyar cím kurzivált, de a single private messenger alapítója zárójel és az azon belüli megjelenési év hiányzik, akkor a szöveg le van ugyan fordítva magyarra, de egészben nem jelent meg: pl. The Awakening Ébredés, Ha a mű több magyar fordításban létezik, általában az első magyar kiadás címét használom; single private messenger alapítója alól kivétel, ha a későbbi fordítás sokkal elterjedtebb vagy közkeletűbb, mint az első ebben az esetben jelölöm az első magyar kiadásban használt címváltozatot is : pl.

Ha a mű nincs magyarra fordítva, úgy a kerek zárójelen belül álló betűkkel szerepel a cím magyar fordítása: pl. Quicksand Futóhomok, Általában csak kötetek megjelenési évét tüntettem föl, esszékét, elbeszélésekét vagy versekét nem; ez alól csak a kronológiákban teszek kivételt, valamint akkor, ha az ilyen rövidebb szövegek nem jelentek meg a szerző életében. Első említés után, illetve a részletes tárgyalásnál már csak a mű magyar címe szerepel a szövegben, dőlt betűkkel szedve, függetlenül attól, hogy megjelent-e magyarul vagy sem.

Ahol a magyar fordítás után nem szerepel a fordító neve, ott értelemszerűen saját fordításomról van szó.

Az irodalomtörténetírás szokásrendjétől kissé eltérően ez a könyv kritikai hivatkozásokat is tartalmaz, s ilyenkor a felhasznált kommentárok szerzőjét zárójelben tüntetem föl.

single private messenger alapítója

A referenciák azonosításában a könyv végén található bőséges bibliográfia segíti az olvasót. Single private messenger alapítója az irodalomtörténetet hat éven át írtam, oktatói és tanszékvezetői munkám mellett, főként az oktatási szünetek idején.

De természetesen még ennyi év alatt sem készülhetett volna el, ha nem épül több évtized szakmai tapasztalatára. Hálával tartozom azoknak a tudós nemzedékeknek, akiknek munkája szinte láthatatlanul épült be könyvem soraiba.

Vállalkozásom ötletéért valójában Frank Tibornak tartozom köszönettel. E mondat nélkül könyvem talán soha sem született volna meg. Meggyőződésem, hogy nincs nehezebb dolog annál, mint mások gondolataiba beleélni magunkat - ezért vagyok hálás a kézirat első olvasóinak.

Köszönetet mondok Abádi Nagy Zoltánnak és Federmayer Évának, két szakmai lektoromnak, akik nagy szakértelemmel és beleéléssel olvasták el a kézirat első változatait, finom tapintattal hívták fel figyelmemet a munka esetleges hibáira vagy gyengeségeire, s gyümölcsöző javaslatokat tettek.

Óriási munkájuk eredményeként könyvem pontosabb, egységesebb és talán érdekesebb lett. Hálás vagyok két habilitációs opponensemnek, Rozsnyai Bálintnak és Zsadányi Editnek, akik a modernizmust tárgyaló fejezetekről írtak mélyreható bírálatot, és számos új szempontra hívták fel a figyelmemet. Külön köszönet illeti Vadon Lehelt, aki főként könyvészeti-filológiai szempontból olvasta át a teljes kéziratot ellenőrizte az amerikai művek magyar címét, és készülő nagyszabású bibliográfiája alapján megadta a magyar fordítások megjelenési évét ; segítsége nélkül a magyar könyvkiadási és kritikai vonatkozások nem jelentek volna meg ilyen markánsan az irodalomtörténetben.

Köszönetemet fejezem ki a teljes szöveg más, baráti olvasóinak, így Pacziga Mónikának, Szabó Balázsnak és Szőcs Gézának, akik más és más szempontból tekintették át a fejezeteket. Minden fennmaradó hiba természetesen az enyém.

A velük folytatott szakmai együttműködések, hosszú beszélgetések és levelezések nemegyszer újabb lendületet adtak az íráshoz. Mindannyiuk közül a legtöbb köszönettel egykori amerikai témavezetőmnek, Donald Weslingnek tartozom, akivel immár 25 éve folyamatos munkakapcsolatban vagyok, s aki mindig naprakész tájékozottságával és megfontolt tanácsaival ösztönzött munkámban.

Hálás vagyok a magyar elődöknek, mindenekelőtt a magyarországi amerikanisztika nagy mesterének, Országh Lászlónak, valamint az ő úttörő irodalomtörténete későbbi társszerzőjének, Virágos Zsoltnak, akik hagyományt teremtettek a magyarországi amerikai irodalomtörténetírásban.

Őrült tempóban a magyar magánegészségügy - De hogyan tovább? - naviga2017.hu

Köszönet illeti diákjaimat, akiket az elmúlt évtizedekben tanítottam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Szegedi Egyetemen amikor az még József Attila Tudományegyetem volta Debreceni Egyetemen, az Oregoni, az Iowai és a Turkui Egyetemen - sokat tanultam velük és tőlük az amerikai irodalomról. Hálámat fejezem ki a Széchenyi Professzori Ösztöndíj Kuratóriumának, amiért négyéves ösztöndíjjal segítette munkámat. Hálás vagyok továbbá az International Forum for U. Studies-nak és a Rockefeller Alapítványnak, mely több kutatóutat tett lehetővé az Iowai Egyetemre, valamint a Kellner Alapítványnak, a Fulbright Bizottságnak és az Erasmus Programnak, melyek különböző kutatási lehetőségeket biztosítottak.

Hálás vagyok single private messenger alapítója sorsnak, amiért olyan kiváló elmékkel hozott össze, akik szellemi társukká fogadtak. Néhai atyai barátom, Scheiber Sándor nemcsak értékrendemre és gondolkodásomra volt nagy hatással, de minden bizonnyal e könyv szellemiségére is, még ha az húsz évvel halála után jelenik is meg.