Egyetlen bludenz


Teljes szövegű keresés Vorarlberg. Azon sok ezer embertől eltérőleg, kik az Arlberg-vasút megnyílta óta ennek Az alagút keleti bejáratánál lévő St. Anton helységből nem egészen két óra alatt a régi St. Christof telephez érünk, honnan a csekély emelkedésű úton néhány percz múlva a Duna és a Rajna egyetlen bludenz s ezzel Tirol és Vorarlberg határához jutunk. Egy magas feszület és a határoszlopok állnak ez 1.

Az Arlbergi hágó egy hosszú hegynyereg, mely, mint tájkép, épen nem megnyerő. A tető gyér növényzete s az éjszaki oldala tőszomszédságában 2. A nyári napokon is szüntelen fújdogáló csípős szellő sejteti, milyen lehet itt a tél s mit kellett kiállniok azoknak a munkásoknak, kiknek még kevéssel ez előtt is az volt a dolguk, hogy a kocsiútat járható állapotban tartsák.

De nemcsak a vízválasztón és a politikai határvonalon, hanem egy másféle határon is átlépünk itt; ugyanis a bajor törzs területéről az alemannéra jutunk s Tirol után csakhamar tetemes sebnitz egyetlen veszünk itt észre nyelvben, viselet- építkezés- meg sok más egyébben. Az út még jó darabig meglehetős egyenesen halad, utóbb aztán, bár egyetlen bludenz észrevehetőleg, ereszkedni kezd.

Az arlbergi idegenforgalmi régió kapuja

A lefelé vezető s nagy kanyarúlatokkal kigyódzó út elejéről a Kloster-völgy nyílik meg előttünk. A kép előterében egy szegényes falucskát látunk az Erzbergről jövő lavina-omlások ellen emelt erős kőgát mögött meghúzódni. Ez Stuben 1.

  1. Levegőminőségi és pollenelőrejelzés Bludenz számára - meteoblue
  2. Иначе как объяснить, говорили ученые, отсутствие положительного результата после всех усилий, потраченных в последнем столетии на поиски внеземного разума.
  3. Lille ember keresi nő

Nem régiben még nevezetes postaállomás volt, jelenleg azonban rideg környezetében meglehetősen elhagyottan tengődik. Stubentól egyenest éjszaknak az Erzberg és az Ochsenboden közti hegyláncznak egy bevágása a Lech-völgybe vezet. Ez a Flexen-hágó, melyről szép vízesés ömlik alá.

A Stuben-patak mentén egyetlen bludenz egy jó, de igen tekervényes kocsiúton a hágó tetejére jutunk, hol 1. A völgy legtágasabb helyén áll a csak nyári időben lakott Zürs alpesi falucska. Odább éjszakra lefelé ereszkedik az út, mely alatt egy vidám hegyi patak csörgedez, mindegyre szűkülő völgyében, míg végre valóságos szorosba jut, melynek oldalában már alig van elég helye a kocsiútnak. De ím egyszerre csak föltárúl előttünk a felső Lech-völgy legszebb medenczéje s benne a kedves kis Lech falu zöldelő rétszőnyegek közepette s hatalmas hegyektől övezve, melyek közül a szép alkotású Omeshorn 2.

egyetlen bludenz

Igazi alpesi fenvölgy létére sem szűkölködik a Lech-völgy legfelső része bizonyos szelídségben, mit gyönyörű alpesi rétjei- és erdős lejtőinek köszönhet.

A völgy legvégén a Rothe Wand hatalmas sziklatömege tornyosúl 2. A legmagasabban fekvő telep a Zug tanya, három kilométernyire Lech falutól s ennél vagy 70 méterrel magasabb ponton. Zugtól délnyugatra a 2.

A legjobb ajánlatokat a vonat Bludenz Bécs a virail.

Lech alatt a völgy csakhamar ismét összébb szorúl, s a folyó a mésztalajba vájt medrében oly mélyen fut tovább, hogy vize, a mint Warthnál a völgyet elhagyjuk, nem is látható többé. A Lechből Warthba vezető út mentén balkéz felől 1.

Warth, melynek tőszomszédságában Vorarlberg, Tirol és Bajorország határai érintkeznek, már a Hochkrumbachi fensík egyik lépcső fokán áll. E fensík a Klosterthali, Vorarlbergi és Algäui Alpesek összetorlódásának vaskos csomóján terül el s mind metszik rajta egymást a szomszédos a házas ülések vivő útak.

Középpontjában az Aar- és a Warthhorn állanak, éjszaki szélén pedig a kétszarvú Widderstein 2.

Other information

A meglehetős forgalmú útak találkozó pontján Hochkrumbach falucska áll, melynek másik, jellemző neve Krumbach ob Holz, vagyis az erdőség határa fölötti Krumbach. E falu télen lakatlan, sőt nyáron át is ritka eset, hogy a korcsma vendégszobájának kályhája fűtetlen állhasson. A roppant hótömegek miatt, melyek itt télen át fölhalmozódnak, az egykor itt fönnállott plébánia lejebb költözött privát hirdetések valamivel alább, egy hóomlások ellen védett hegyfokon épült templomocska mellé, hogy legalább a papot ne zárja el egyházától a nagy havazás, mint az a mindössze 13 házból álló községgel elég gyakran megtörtént már.

Jelenleg nyáron is csak 6 háznak van lakója, kik csakis a havasra kihajtott marha őrzésével foglalkoznak. A Canisfluh. Lichtenfels Edétől A Hochkrumbachi fensíktól nyugat felé a Lech zúgó vízétől öntözött Nagy Walser-völgy húzódik, mely az Arlbergi hágótól elágazó Kloster-völgygyel együtt a Klosterthali Alpeseket szegélyezi. Ezen, még a magas hegységhez számítandó mészalpes-lánczolat déli, változatos alakzatokban dús ága szegi be a Kloster-völgy éjszaki oldalát. A Nagy Walser-völgy és a Bregenzi Ache éjszaknyugati irányú völgye közt emelkednek a szorosabb értelemben vett Vorarlbengi Alpesek, melyek legdélibb csúcsaik kivételével már a középhegységhez számítandók.

A hochkrumbachi hegycsomóból kiágazó völgyek közt legnevezetesebb a Bregenzi Ache völgye. Mielőtt azonban ebbe lépnénk, még egy kisebb völgyre kell irányoznunk figyelmünket, mely a Lech-völgyhöz hasonlóan szintén a Dunába küldi vizeit.

E vidék Vorarlberg többi részétől úgy el van bástyázva, hogy erről az oldalról csak egy nehéz járatú ösvényen lehet hozzá férni; ellenben, Bajorország felé nyílt, miért is legutóbbi időben az osztrák vámterületből kiszakították s a egyetlen bludenz kebelezték be. A hochkrumbachi egyetlen bludenz egy meredek gyalogút visz föl az 1. Az útat jelző rozsdás kerepelő-készülék, melyet az itt szűntelen fúvó szél örökké forgat, ködös és éjjeli időben nagyon jó szolgálatot tehet egyetlen bludenz erre járó vándoroknak.

De nem ilyen, hanem szép nyári időben kell a hegytetőre mennünk, hogy a szép kilátásban, mely innen élvezhető, fáradságunknak megérdemlett jutalmában részesüljünk.

Lábaink alatt az egy órával előbb elhagyott templomocska áll a körötte szerteszórt házakkal, alpesi kunyhókkal, szénás csűrökkel és egy kis tóval a fenvölgyben; e fölé a Klosterthali Alpesek magas csúcsai emelkednek, melyeknek nyugati meredek lejtői az ottani Schröcken völgykatlant védik, egyetlen bludenz felől pedig még a warthi templom tornya csillog föl.

Éjszakra a fönséges sziklafalak közé zárt Gensteltobel hegyhasadéka látszik, melyben sokszor szédítő magasban vezet egészen a tátongó mélység szélén lefelé az út. E hatalmas, de már szinte borzalmat keltő alpesi képnek jótékony hatású nyájas ellentéte tárúl elénk, midőn fárasztó vándorlásunk után végül a Kis Walser-völgybe érünk. Bájosan, szinte kecsesen sorakozva állnak a Walser csínos házai zöld mezők közepette, melyeket közepes magasságú, eléggé erdős hegyek körítenek, s az útas szívesen pihen meg a Genstel-völgyből kiérve Mittelberg faluban, melynek hegyes tornyú temploma körűl igen csinos és kényelmes házak állnak elszórtan az Alpes-világ egyik legmosolygóbb kellemű tájékán.

A völgy, mely vorarlbergi részében sehol sem száll 1. A völgynek, mely fő helye Mittelberg nevét is viseli, legnagyobb folyója a Breitach, az Iller három forráspatakának egyike, melyek a bajorországi Oberstdorfnál egyesűlnek. A Breitach előre haladtában mindig mélyebbre vájódik be a Flysch-talajba, egyetlen bludenz a mentén lévő falvak a völgy magasb lépcsőfokain, vagy, mint Hirschegg, egészen fönt a hegyoldalon is állanak.

Громадное сооружение внушало даже еще больший трепет, чем когда оно располагалось возле Узла и "морская звезда" липла к нему сбоку, поэтому из окна видна была лишь часть корабля. Длинную плоскую металлическую "равнину" нарушали лишь комплексы какого-то оборудования и прозрачные купола - пузыри, как их стали звать, - беспорядочно разбросанные на ее просторах. Один из них, прямо перед окном, поднимался над поверхностью на две сотни метров. Другие были весьма невелики. Из окна Николь видела одиннадцать куполов.

A patak végűl egy 60 méter mélységű hegyszoroson áttörve hagyja el Vorarlberg területét. A völgyből vissza akár az 1. Egyetlen bludenz Gensteljochtól dél felé útunk közben látott kis tó közelében szintén egy kereszt van, mely, mint az Arlberg tetején lévő, a Duna és a Rajna vízválasztóját jelzi.

Innen keletnek a Krumbach siet balra a Lechbe, míg nyugat felé jobbra a Seebach folyik le a Bregenzi Ache vizébe s megbízható vezetőnkül szolgál a majdnem méterrel alább fekvő Schröckeni völgykatlanba, mely 1. Sőt ellenkezőleg a fönségesen komor környezetben alant elterülő üde gyepszőnyeg a rajta álló csínos kis templommal és az i tűzvész után újonnan épült öt-hat házzal oly kedves idylli képet alkot az égig nyúló hatalmas szirtfalak és sziklakúpok közepette, a minőt e magas hegységben épen nem reméltünk láthatni.

A Bregenzer-Wald legfelső részének baloldalán számos kimagasló csúcs sorakozik, melyek közűl csak a Juppenspitzét 2. Valamennyi zordonúl szaggatott, mint a mészhegység magasabb lánczolatai általában; szakadékaikban a hó helyenként egész éven át is megmarad; sőt a Bruadlerspitze éjszaki lejtőjén egy kis gletcser is látható.

Éjszak és kelet felé a további kilátást meredek oldalú hegyek gátolják, melyek lejtőin vannak elszórva az alantabb, egy kis fensíkon álló s a hóomlások ellen mély bevágásokkal védekező község házai. A Schröckeni völgykatlanba lépve, a Bregenzer-Wald, vagyis a Bregenzer Ache folyó vidékét alkotó hegység legfelső lépcsőfokára értünk.

Jóllehet a vorarlbergi völgyek mindenikének megvan a maga sajátszerű szépsége, e tekintetben mégis kétségtelenül fölülmúlja valamennyit a Bregenzi Ache melléke. Ennek oka az, hogy az Ach-völgy a legjellemzőbb világossággal mutatja a harántvölgyek sajátságait. Minthogy ugyanis az Ache a legkülönbözőbb geologiai rétegek érintkezési vonalainak egész során tör keresztűl, a völgyek lejtős oldalai egyetlen bludenz legváltozatosabb alakúlatokban bővelkednek; minthogy továbbá számtalan kanyarúlattal kénytelen folytatni útját, az egész völgy szakadatlan lánczolatát mutatja a mindúntalan új meg új, sokszor a legmeglepőbb egyetlen bludenz egymás mellett egyetlen bludenz, de mindig szebbnél szebb tájképeknek.

Navigációs menü

Ezeken kivűl nem kevéssé emeli a Bregenzer-Wald szépségeit az a körűlmény, hogy egyes égig tornyosúló hegyormainak netán rideg zordonságát mindénütt enyhítik a tőszomszédságukban levő kisebb hegyeknek részben gyönyörű alpesi legelőkkel, részben sötétlő fenyvesekkel borított szelídebb lejtői. A természeti alakok változatosságától származó kiességét a vidéknek még növeli a benne levő lakhelyeknek rendkivűli takarossága.

Schröckentől lefelé hirtelen megszűkűl a völgy s csak Hopfreben fürdőhelyen alúl, melynek egyetlen épülete mélabúsan áll az út alatti horpadásban, következik két nagyobb tágúlása, melyeken túl megint hosszabb egyetlen bludenz szűkűl, hol a meredek sziklafalak csak a folyónak, meg a partján haladó útnak engednek helyet.

Csak valamivel Schoppernau előtt nyílik megint a völgy kissé tágabbra, újból a mezőség üdítő zöldjével gyönyörködtetve szemünket. Schoppernaunak a falu fölött álló templom melletti egyetlen bludenz az az obeliszk fehérlik le az útra, mely Felder Mihály paraszt rendű író sírját jelöli. Innen már nem messze van az Argen-völgy torkolatánál gyönyörű helyen fekvő Au.

A meglehetősen egyhangú Argen-völgyön át a Damüls 1. Az Ach-völgy azon első kitágúlásánál, hol a folyó — a földmívelés elég nagy kárára — hordalékát egy jókora téres lapályon rakhatja le, Schnepfau fekszik a Canisfluh 2.

Tartalomjegyzék

A két völgy között kikönyöklő hegyfok gyanánt előre tolt Gopfberg innentől fogva nyugati irányba tereli az eddig éjszaknyugatnak tartó folyót mindaddig, míg a Mellau melletti szép medenczébe nem ér. Mellau utóbbi időben eléggé látogatott nyaralóhelylyé fejlődött, miben talán még aczélfürdőjénél is nagyobb része van a fekvésének, a mennyiben a mellaui völgykatlant egész sor hatalmas hegy veszi körűl, melyek közűl a Mörzelspitze 1. A délnyugat felől ide nyíló Mellen-völgy legvégén, honnan a Mellenbach számos zuhataggal törtet elő, a Hoher Freschen 2.

A Bizauerbach torkolatánál áll a szintén vasforrással bíró kis Reute, melynek tisztes egyháza a monda szerint a Bregenzer-Wald legrégibb temploma.

Nem messze innen, egy tágabb völgyfenék éjszaki szélén a vidék fő helye, Bezau terjeng nagy kényelmesen, hol járásbíróság is székel. Mindjárt Bezautól éjszakra egy alacsony hegyhát húzódik, egyetlen bludenz 1. Ennek a tetején állott a század elején történt bajor foglalásig a Bregenzer-Wald belső vidékének tanácsháza. Helyét emléktábla jelöli. A hegyhát éjszaki lejtőjén a bájos Andelsbuch áll, mely már régebb idő óta igen látogatott nyaralóhely.

Innen igazán elragadó tájkép tárúl szemünk elé.

Találja meg a legolcsóbb jegyet utazásához

Balkéz felől egy hegyhát oldalán, melynek legmagasb csúcsa a Hochälpele 1. Bezau közelében a Bregenzi Ache megint egy szorosba lép, s innen kezdve a völgy tovább már nem egyéb mély hegytoroknál, melynek meredek oldalait fenyők és cserjék árnyékolják. A falvak mind magasan állnak a folyó színe fölött, többnyire szélesebb lapályokon, melyekről a folyó többé már nem is látható. Ép ezért Eggtől egyetlen bludenz az út már nem is a folyó mentén halad, hanem Alberschwende falván keresztűl húzódik, mely 5 kilométernyire van délnek az Achétól.

Innen két út vezet ki a Rajna-völgy lapályára: az egyik a regényes Schwarzachtobelen át menő, mely Schwarzachnál lép a Rajna-völgybe; a másik csak néhány évvel ez előtt készült a Hochälpele éjszaknyugati lejtője hoszszában, s ez Dornbirnnél juttat ki bennünket a lapályra. Ez útról a Bodeni-tó mellől szép kilátás egyetlen bludenz a Rajna völgyébe, meg a svájczi Alpesekre.

A Bregenzi Ache, miután keresztűl törtetett 26 kilométer hosszú szorosán s ez útjában az hoe flörtöl op een fuif szűk völgyekből beléje ömlő mellékpatakokkal, minők a Weissach és a Rothach, gyarapodott, Kennelbach falunál kilép a síkföldre s nem sokkal egyetlen bludenz sokágú deltával a Bodeni-tóba ömlik.

Itt vezető útján szorosan hozzásimúl a Gebhard-hegy meredek oldalához, melyről legjobb lesz Bregenzet és környékét szemügyre vennünk. A Gebhard-hegy a Pfänderstock legdélibb nyúlványa.

Stadtvertretung Bludenz 28.01.2021

A Rückenbachnak, Vorarlberg éjszaki határának völgyétől az Ach-völgyig húzódik s a Hirschberg 1. A bregenzi öböl tájképét a hegytörzsnek nyugati meredek oldala jellemzi, hol a Pfänderberg Bregenz közelében 1. Innen a nyugati hegyhát lassacskán lejt éjszak felé, míg a Rückenbachnál hirtelen eséssel véget nem ér.

egyetlen bludenz

A Gebhard-hegy méter a Bodeni-tó színe fölött igen alkalmas álláspont Vorarlberg fővárosának, Bregenznek és vidékének áttekintésére. A tó felé egy, a Gebhard-hegygyel kapcsolatos, a nép ajkán Ölrein nevű fensíkot pillantunk meg, mely az egykori Rajna-gletcsernek a morénája volt. Itt állott hajdan a római Brigantium, melynek helyén ma réteket, szántóföldeket és kerteket, majorságokat és villákat látunk; közepettük áll a protestáns templom.

A fensík éjszaki szélén a katholikus plebánia-templom s körötte egy nagyobb házcsoport látható.

Levegőminőség és pollen A felső panel a óta Európában használt egységesített levegőminőség-index CAQI előrejelzését mutatja. Ez egy 1-től ig terjedő skálán szereplő szám, ahol az alacsony érték zöld szín jó levegőminőséget, míg a magas érték piros szín rossz levegőminőséget jelent.

Egy mély patakárkon túli kis terraszon áll a felső város, a középkori Bregenz, melynek falait ugyancsak megviselte az idő. Egy vaskos négyszögű torony s mellette egy kis templom az ismertető jele. E magaslat alatt terül el az újabbkori városrész, többnyire a tó partjára lemosott iszaplerakódáson, legszélső házsorait egész a tó szelíd kanyarodású vonaláig előre tolva, míg új kikötő-építményei messze benyúlnak a tóba.

egyetlen bludenz

Éjszak felé egyetlen bludenz város további terjeszkedésének útját állja a Pfänder meredek hegyfala, mely egész a tóig nyomúl, míg nyugatnak egészen a Bregenzi Ache felé elterülő lapályra kiterjed a város széle. Így áll Bregenz a tó, meg a szomszédos erdőborította hegyoldal között s még mindig elég tere van a tovább-terjeszkedésre, minek az Arlberg-vasút megnyitása, meg az átkelő-hajójáratok óta meglepő gyorsasággal neki is indúlt.

Bregenzet ma a kereskedelme teszi fontossá; kereskedésre utasítja már Németórszág és a Svájcz közötti határszéli egyetlen bludenz. Egyébiránt újabban ipara is tetemes föllendűlést mutat. A középkori város, nemkülönben a római Brigantium nevezetes erősség volt. Ott, a hol nézőpontunkról egy egészen a tó mentén húzódó útig kiszögellő sziklafokot látunk, még ma is áll a hegyoldalnak egy tetemes magaslatán ama három torony egyike, melyek közt régente az út vezetett, minthogy akkor még egyetlen bludenz a tóba nyúlt be a sziklafok, s ez a megerősített útszoros — Klause — volt akkoriban bevehetetlennek tartott védvára a városnak, melyet azon kivűl a déli oldalon még a Hohenbregenz nevű fellegvár is oltalmazott.

Lindaun, a bajor szigetvároson túl a termékeny sváb dombvidéket, meg ennek keleti alján a lassankint mélyedő Leiblach-völgy szelíd hajlású teknőjét pillantjuk meg, melynek folyócskája a tartomány s egyszersmind Ausztria határát jelöli. A völgy rétjei, szántóföldjei, mezői és gyümölcsöskertjei közül Lochau és Herbranz községek templomtornyai emelkednek ki.

Lindau közelében, a lapályos tóparton Mererau kolostor terjedelmes épületcsoportja, az Achén túl pedig a nagy kiterjedésű Hard falu fekszik, melynek élénk fakereskedése és ipara van; a Fussach torkolatához közel hasonló nevű falu áll, mely már a középkorban s egész a legújabb időkig is fontos kikötőhely volt, minthogy az árúszállítás útja Lindau felől a tavon keresztül Fussach felé irányúlt s innen indúlt aztán a Rajna mentén tovább. Belebb a Rajna mellett, ott, hol a folyó szorosan a svájczi hegyekhez simúl, Höchst és Lustenau nagy faluk következnek, melyek sok gabnaneműt termesztenek és géphímző-iparral foglalkoznak, de utóbbi időkben a gyakori árvizek miatt csaknem végpusztúlásra jutottak.

A Rajna-völgy a svájczi Mayenfeldtől a Bodeni-tóig legnagyobb mélyedése az egész road online társkereső Alpes-övnek.

Я оставил Тамми и Тимми еды и питья на два дня и запрограммировал Жанну и Алиенору, чтобы они отыскали нас в случае необходимости.

A völgy meglehetősen egyenes irányú és nem csekély szélességű levén hoszsza 58 kilométer, melyből 30 kilométer Vorarlbergre esik; szélessége 2—10 kilométer, általa igen tanúlságos betekintést nyerhetünk az éjszaki öv belső lánczolataira, kezdve a Bodeni-tó keleti partjának neogen-képződményén s a Flysch- és krétaövön áthaladva egész a mészalakúlatokig, melyek délen minden kilátást elzárnak. A mily érdekes azonban e völgy a geologusra nézve s a mennyire gyönyörködtetők egyetlen bludenz a nem szaktudós útazó szemében is a változatos tájképek: ép oly kevéssé vidámító helyenként, különösen alsó részeiben, magának a Rajna-völgy fenekének a szemlélése.

Ez úgyanis nem egyéb lemosott üledéknél, mely évezredek során folyton előbbre nyomúlva, a Bodeni-tavat egész mai délnyugati határáig szorította hátrább. S a ki e vidéket nem csupán a vasúti kocsiból pillantja végig, hanem az országútaktól félreeső gyalogösvényeken járja be, az bizony gyakran messzire terjedő fertőket és morotvákat, másutt meg sovány, egyetlen fától sem árnyékolt réteket, vagy álló vizektől lepett nagy területeket is fog látni útjában.

A Scesaplana. Lichtenfels Edétől Bregenztől a Rajna mentén fölfelé az Ölreinen át visz az út. Egy hosszú födött hídon átkelünk az Ache túlsó partjára s nem sokára Lauterachba érünk, honnan Svájczba ágazik el a vasútvonal. Innentől kezdve a völgy összes nagyobb helységei fönn a hegység párkányán állnak, mert alapítóik jól ismerték a folyam ármányosságát, utódaik pedig a hegyekből alázuhogó vizek mozgató erejét igyekeztek lakhelyeik helyzetéből folyólag fölhasználni.

Így Schwarzach a már előbb szóba kerűlt Schwarzachtobel torkolatánál áll, s köszörűkő-gyártása miatt említendő. Ezután a terjedelmes és kültelkeivel messze az előhegységig fölnyúló Dornbirn mezőváros következik, mely a tartomány legnagyobb községe s a Vorarlbergben nagyon fejlett pamutszövésnek a fő helye; ezzel az ipárággal innen kezdve a Rajna- és Ill-völgyben egész Meet nyomás nélkül minden nagyobb helységben és számos külön gyárakban ezer meg ezer szorgos kéz foglalkozik.

Dornbirnnél egy szoroson fut át a Dornbirni Ache, mely a Hocher Freschen lábánál ered s alsó folyásában Fussach nevet visel. Dornbirntől kezdve mind közelebb-közelebb nyomúl a folyóhoz a helyenként falszerű, máshol meg szakadékos oldalú hegyláncz, melyben itt a Hohe Kugel 1.

E hegység alatt nyúlik el hosszan Hohenems, mely valaha a egyetlen bludenz nevű grófság fő helye s az e nevet viselő, hajdan oly hatalmas és nagy tekintélyű grófi család időnkénti székvárosa volt. A mezővároska fölött meredek sziklafokokon áll Neu-Hohenembs egészen és Alt-Hohenembs félig rombadőlt vára.

egyetlen bludenz

Kiválóan szép s kies fekvésű Götzis, melynek gyümölcsösei a hegység egy előfoka és a Kummenberg közötti egész területet ellepik.

A Kummenberg egy egészen külön álló hegy a Rajna lapályán; méternyire emelkedik a tenger színe fölé, s alighanem az őskorban itt hullámzott tenger egyik szigetének tekintendő. Egészen mellette egy kisebb, ma Schlossberg nevű szirtfok áll, mely fontos szerepet játszott Vorarlberg történetében.

E sziklán állott hajdanában Neuburg vára, melyet ban az alája tartozó kis környékkel egyetemben a Habsburgok megvásároltak, ezzel tévén meg az első lépést egész Vorarlberg megszerzésére. Götzisen felül nem messzire a táj képe hirtelen megváltozik. A hegyoldalak hátrább vonúlnak s nagyobb változatosságot mutatnak. Jól mívelt és sűrűbb lakosságú dombvidék terűl a magasabb hegyek előtt; számos csinos falu és nagyobb község, mindannyi gyümölcsfákkal s termékeny rétek- és földekkel övezve, integet felénk a magaslatokról, így Meschach, Fraxern, Victorsberg, míg mások, mint Klaus, Weiler, Rötis, Sulz a dombsor egyetlen bludenz fekszenek.